strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

2023-09-19 12:58 / 11698   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Zarządzenie Nr 45/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 45/2023

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) w związku
z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.W roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:

1)     Konkurs Przedmiotowy z Biologii,

2)     Konkurs Przedmiotowy z Chemii,

3)     Konkurs Przedmiotowy z Fizyki,

4)     Konkurs Przedmiotowy z Geografii,

5)     Konkurs Przedmiotowy z Historii,

6)     Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego,

7)     Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego,

8)     Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego,

9)     Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego,

10) Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego,

11) Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego,

12) Konkurs Przedmiotowy z Matematyki,

13) Konkurs Przedmiotowy z Informatyki.

2. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem.

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny.

4. O organizacji, terminach i warunkach udziału w konkursach informuje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych dzieci dyrektor szkoły.

§ 2. 1. Zatwierdza się Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych, o których mowa w ust.1, stanowi podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim.

§ 3. 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powoła zarządzeniami wojewódzkie i odwoławcze komisje konkursów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu, ustalając ich skład osobowy.

2. Członków wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych powołuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na wniosek przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

3. Członków szkolnych komisji konkursów przedmiotowych oraz członków zespołów nadzorujących powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej dany konkurs przedmiotowy.

4. Zadania wojewódzkich i szkolnych komisji konkursowych oraz zespołów nadzorujących określa Regulamin o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zobowiązuje przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych do nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem przez wiceprzewodniczących wojewódzkich komisji konkursowych regulaminów szczegółowych wraz z zestawami zadań, na kolejne trzy etapy konkursu zgodnie z Regulaminem ogólnym, o którym mowa
w § 2 niniejszego zarządzenia oraz do realizacji zadań określonych w tym Regulaminie.

§ 5. Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 6. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia organizator.

§ 7. Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej
i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024
Załącznik nr 6 - Wzór protokołu posiedzenia komisji wojewódzkiej
Załącznik nr 1 - Oświadczenie i karta zgłoszenia
Załącznik nr 6a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim
Załącznik nr 2 - Terminarz konkursów
Załącznik nr 7 - Lista laureatów konkursu przedmiotowego
Załącznik nr 3 - Wzór zarządzenia powołania szkolnej komisji konkursowej
Załącznik nr 8 - Lista finalistów konkursu przedmiotowego
Załącznik nr 4 - Wzór protokołuposiedzenia szkolnej komisji konkursowej
Załącznik nr 9 - Procedura wglądu do prac konkursowych
Załącznik nr 4a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym wydruk z systemu PIKO
Załącznik nr 9a - Potwierdzenie dokonania wglądu do prac konkursowych
Załącznik nr 5 - Wzór protokołu zespołu nadzorującego przebieg etapu rejonowego
Załącznik nr 10 - Wzór potwierdzenia odbioru zaświadczenia laureata/finalisty konkursu
Załącznik nr 5a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym
Załącznik nr 11 - Wzór odwołania
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl