strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2013-05-14 12:16 / 3631   M. Bazelak informacje ogólne
Ogólnopolska konferencja w Ciechocinku

Sprawozdanie z przebiegu ogólnopolskiej konferencji w Ciechocinku

 

W dniach 22 – 23 kwietnia 2013 r., w „Domu Zdrojowym” w Ciechocinku, odbyła się ogólnopolska konferencja „Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkołach specjalnych, w szkołach funkcjonujących w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego a realizacja praw dzieci i młodzieży”.

 

Organizatorami konferencji byli:

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Ewa Mes,
 • Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego - Piotr Całbecki,
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Anna Łukaszewska.

Honorowy patronat objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej -  Krystyna Szumilas,
 • Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak,
 • Poseł na Sejm RP - Domicela Kopaczewska,
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów lokalnych, dyrektorzy szkół, ośrodków i placówek.

Konferencji przyświecały następujące cele:

- upowszechnianie wiedzy na temat możliwości leczenia uzdrowiskowego dzieci i młodzieży oraz realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

- zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa,

- promocja regionu, w tym uzdrowiska Ciechocinek,

- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,

- wypracowanie wspólnych wniosków służących wspieraniu  idei leczenia uzdrowiskowego dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im konstytucyjnego prawa do nauki.

 

Zadaniem tego przedsięwzięcia było także podjęcie działań podnoszących świadomość środowiska lokalnego na temat możliwości wykorzystania bazy sanatoryjnej uzdrowiska Ciechocinek w leczeniu dzieci i młodzieży.

- przestrzeganie prawa dzieci do ochrony zdrowia i prawa do nauki w szkołach specjalnych;

- propozycję sposobu finansowania i organizacji lecznictwa uzdrowiskowego w województwie kujawsko-pomorskim, jako przykładu dobrej praktyki.

 

          Konferencja trwała dwa dni. W pierwszym dniu uczestników spotkania powitała Pani  Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

          Wystąpienia gości rozpoczęła Pani Domicela Kopaczewska Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży mówiąc na temat prac Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w aspekcie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w związku z informacjami Najwyższej Izby Kontroli i Ministra Edukacji Narodowej. Pani Poseł zwróciła uwagę na kluczowe problemy dotyczące leczenia sanatoryjnego dzieci, m.in.:

- zbyt małą liczbę dzieci na turnusach w uzdrowiskach i sanatoriach;

- konieczność wypracowania standardów leczenia dzieci w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;

- udoskonalenia sposobu finansowania pobytu dzieci w sanatoriach;

- potrzebę wdrażania edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania przez szkoły systemu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Pani Domicela Kopaczewska podkreśliła, że obecność na konferencji przedstawicieli ministerstw mających wpływ na leczenie uzdrowiskowe dzieci będzie miała decydujące znaczenie w wypracowaniu końcowych wniosków, a także realizację konferencyjnych postulatów. Jednocześnie zaznaczyła konieczność zorganizowania spotkania z przedstawicielem NFZ, z uwagi na jego nieobecność na konferencji,  w celu omówienia priorytetów dotyczących kontraktowania i finansowania pobytu dzieci i młodzieży w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

 

         Następnie zostało odczytane wystąpienie Pana Marka Hoka Posła na Sejm RP „Dziecięce lecznictwo uzdrowiskowe trwałym elementem zdrowia publicznego”.

 

         Kolejnym gościem zabierającym głos była Pani Alicja Chybicka - Senator RP, która przedstawiła Stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, uchwalone 25 lipca 2012 r., w sprawie leczenia uzdrowiskowego dzieci. W swoim wystąpieniu Pani Senator nakreśliła pilne problemy do rozwiązania, jako najważniejsze określiła:

- poprawę finansowania w pediatrii;

- wprowadzenie lepszej profilaktyki;

- odtworzenie medycyny szkolnej;

- organizację opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi i rzadkimi;

- standaryzację oddziałów pediatrycznych i noworodkowych oraz szkolenia pediatrów.

 

          Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawił temat „Dziecko – pacjent i jego prawa” podkreślając, że szkoły szpitalne i uzdrowiskowe odgrywają kluczową rolę w edukacji chorego dziecka. Pozwalają zagwarantować dziecku prawo do nauki i rozwoju. Często są też jedyną szansą na kontynuowanie nauki w przypadku dłuższej choroby albo rehabilitacji po wypadku. Zdaniem Pana Ministra, choroba i pobyt w szpitalu dla każdego człowieka, a w szczególności dla dziecka, jest zawsze sytuacją trudną emocjonalnie. Zatem podstawowa rolą szkoły szpitalnej i pracujących w niej nauczycieli jest więc rola terapeutyczna oraz wspieranie leczenia dziecka. Następnie Pan Marek Michalak wraz z Panią Anną Ciesielską Przewodniczącą Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Toruniu wręczyli uroczyście Pani Annie Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty legitymację członkowską KOPD w Toruniu.

 

         Z kolei Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, zaprezentowała zagadnienie „Równe prawo do edukacji”.

 

         Pan Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu odniósł się do regulacji prawnych gwarantujących zaspokajanie specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży.

 

         Pan Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zapoznał zebranych z następującym tematem: Zapewnianie warunków do prowadzenia leczenia, nauczania i wychowania w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

 

        W drugiej części konferencji Pani Joanna Wrona, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN, przedstawiła prezentację „Specjalne potrzeby edukacyjne zaspokajane w szkołach specjalnych i szkołach w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w świetle regulacji prawnych. Następnie głos zabrali:

- Pan Czesław Ficner, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezentując temat: Realizacja Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach specjalnych i w szkołach funkcjonujących w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;

- Pan Marcin Zajączkowski, Prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek, omówił  funkcjonowanie przedsiębiorstwa w nowej strukturze organizacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

         Kolejnymi prelegentami byli dyrektorzy wybranych szkół, którzy przedstawili przykłady dobrych praktyk w zakresie zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w kierowanych przez siebie szkołach:

- Krzysztof Śnieżek - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju;

- Danuta Leszczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu;

- Urszula Dec - Palarczyk - dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdroju;

- Ewa Giza - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku.

 

          Pani Poseł Domicela Kopaczewska, zabierając ponownie głos, zwróciła uwagę na pozytywną ocenę NIK dla Ministerstwa Edukacji Narodowej za stworzenie systemu doskonalenia nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podjęcie inicjatywy wdrożenia modułu pracy z uczniem z niepełnosprawnościami na studiach wyższych pedagogicznych. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka i Pani Agnieszka Kozłowska – Rajewicz Sekretarz Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania podjęli zobowiązanie do wypracowania wykładni prawnej dla nauczycieli, dotyczącej sposobu postępowania w różnych sytuacjach z uczniami z niepełnosprawnościami, tak by pedagodzy czuli się pewniej i doskonalili umiejętności niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

 

        Pierwszy dzień konferencji podsumowała Pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, przedstawiając wnioski i postulaty, które zostały przekazane parlamentarzystom i przedstawicielom ministerstw. Następnie Pani Kurator zaprosiła gości do zwiedzania Ciechocinka. Atrakcją była przejażdżka tramwajami konnymi do zabytkowej warzelni soli i słynnych, nie tylko w Polsce, ciechocińskich tężni.

 

        W drugim dniu Pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprosiła gości do zwiedzania  Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 oraz Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dra Stanisława Markiewicza w Ciechocinku. Kuratorzy oświaty wizytując szkołę i szpital spotkali się z kadrą pedagogiczną, zapoznali się z sukcesami i problemami placówki oraz uczestniczyli w dyskusji.

       

Wnioski i postulaty z konferencji

 1. Stworzenie optymalnych warunków do kontraktowania świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży (Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantem realizacji tych świadczeń).
 2. Dążenie do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzeganie praw małego pacjenta.
 3. Dostosowywanie systemu prawnego do realizacji edukacji włączającej uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania dzieci w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz uaktualnianie informacji na temat zmian w przepisach prawa.
 5. Konieczność kontynuowania współpracy wielu resortów w celu podnoszenia jakości lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży.
 6. Inicjowanie akcji informacyjnych o celowości i zaletach leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej.
 7. Wypracowanie zasad współpracy między resortami w celu eliminowania zaniedbań w leczeniu uzdrowiskowym dzieci i młodzieży.
 8. Zagwarantowanie realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci przewlekle chorych - utrzymanie istniejących jeszcze szpitali uzdrowiskowych  dla dzieci i młodzieży.
 9. Dążenie do doprecyzowania definicji niepełnosprawności i pojęć związanych z edukacją uczniów z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dzieci przewlekle chorych.
 10. Zagwarantowanie najniżej uposażonym systemu zniżek transportowych na dojazd dziecka do szpitala uzdrowiskowego.
 11. Monitorowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży w celu określenia potrzeb zdrowotnych, aby na tej podstawie określić niezbędną liczbę oddziałów i miejsc w placówkach leczniczych.
 12. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez:
  a) szeroko rozumianą edukację dzieci i rodziców
  b) inicjowanie powstawania „SZKÓŁ ZDROWIA”.
 13. Informacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych, w tym Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu.

 

 

© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl