strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2017-09-13 13:35 / 7454   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

 

I. Informacje ogólne:

Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku.

Odbiorcy: Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie trzecich klas technikum z całej Polski.

Patronaty medialne V edycji 2017/2018: Grupa Polska Press, Onet.pl, TVP Katowice.

Sponsorzy IV edycji 2016/2017: Energa Spółka Akcyjna, Fundacja PZU, Plus.

Indeksy w IV edycji zapewnili: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Termin: V edycja Konkursu - rok szkolny 2017/2018.

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem wiedzy historycznej, skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970 – 1990.

Komisja Konkursowa.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Prof. Jerzy Eisler - dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autor i współautor wielu książek oraz prac naukowych.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Ustalenie listy materiałów źródłowych dla uczestników Konkursu;

2. Przygotowanie zestawów pytań wraz z modelami odpowiedzi i schematem punktowania do wszystkich trzech etapów Konkursu;

3. Przeprowadzenie i ocena protokolarna trzeciego stopnia Konkursu.

Strona internetowa.

Podstawowym narzędziem informacji o konkursie jest strona internetowa www.olimpiadasolidarnosci.pl, na której znajdują się m.in:

- informacja o Konkursie,

- regulamin Konkursu,

- informacje dotyczące roli i obowiązków nauczyciela zgłaszającego uczniów i szkołę w której się uczą,

- zakres tematyczny poszczególnych etapów konkursu oraz materiały źródłowe, pomocne w przygotowaniu do jego kolejnych etapów.

Dla uczniów i nauczycieli prowadzony jest dodatkowo fanpage konkursu na Facebooku.

II. Organizacja i przebieg Konkursu:

Konkurs składa się z 3 etapów (szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego). Nad całością organizacji oraz przebiegiem konkursu czuwa Komitet Organizacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie opracowanym przez Organizatora , znajdującym się na stronie www.

Terminy i zasady kwalifikacji.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja szkoły (dla V edycji w terminie 15 września – 15 listopada 2017), z której pochodzi uczeń lub uczniowie, na stronie internetowej konkursu. Rejestracji dokonuje nauczyciel zwany w Nauczycielem Prowadzącym.

Pierwszy etap (szkolny) odbędzie się 23 listopadzie 2017 r., we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie. Polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.

Eliminacje pierwszego stopnia organizuje Nauczyciel Prowadzący, zgłaszający szkołę do konkursu. Do jego obowiązków należy:

1. Przeprowadzenie I etapu konkursu w szkole (w tym wydrukowanie testów przesłanych przez Organizatora);

2. Sprawdzenie testów z I etapu konkursu wg klucza dostarczonego przez Organizatora;

3. Przesłanie wyników I etapu konkursu do Organizatora;

4. Towarzyszenie dwójce laureatów etapu szkolnego w etapie wojewódzkim konkursu, który odbywa się w stolicy województwa.

Ponadto, Nauczyciel Prowadzący, którego uczeń zajmie pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, będzie towarzyszył 3 osobowej grupie finalistów wojewódzkich, w trzydniowej wizycie studyjnej w Gdańsku oraz podczas finału konkursu, który odbędzie się w Katowicach.

Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa (powołana w każdej szkole) w skład, której wchodzą: Nauczyciel Prowadzący oraz druga osoba wskazana przez dyrektora szkoły. Do etapu wojewódzkiego konkursu awansuje dwoje uczniów z każdej szkoły biorącej udział w konkursie, z najlepszym wynikiem, ale nie mniejszym niż 35% max liczby punktów do zdobycia. W przypadku, gdy więcej niż dwoje uczniów osiągnie tą samą punktację, wówczas zostanie przeprowadzona dogrywka.

Wyniki pierwszego etapu konkursu są ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu.

Drugi etap (wojewódzki) odbędzie się w marcu 2018 r. jednocześnie w 16 miastach wojewódzkich, w określonym terminie i o tej samej godzinie w miejscu wskazanym przez przedstawicieli jednostek samorządowych lub wojewódzkich, zwanych Koordynatorami Wojewódzkimi i partnerami organizacyjnymi przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim.

Drugi etap konkursu polega na rozwiązaniu testu zamkniętego, składającego się z pytań o różnym stopniu trudności.

Nad przebiegiem II etapu czuwa trzyosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: koorydynator wojewódzki- przewodniczący oraz dwie wskazane przez niego osoby posiadajace uprawnienia egzaminatorów egzaminów zewnętrznych z historii lub wiedzy o spoleczeństwie.

Trzy osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów, przechodzą do trzeciego etapu (ogólnopolskiego).

W przypadku gdy nie uda się w sposób jednoznaczny wyłonić zwycięskiej trójki, Wojewódzka Komisja Konkursowa ma obowiązek zarządzić i przeprowadzić dogrywkę. Zasady przeprowadzania dogrywki będa szczegółowo opisane w Regulaminie. Dogrywka zostanie przeprowadzona tego samego dnia, po ogłoszeniu wyników przez Wojewódzką Komisję Konkursową.

 

Wizyta studyjna.

Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, w kwietniu 2018 roku odbędzie się wizyta studyjna. Uczestniczą w niej laureaci wojewódzcy (z różnych miejsc danego województwa) I, II i III miejsca, którzy w finale stworzą drużynę wojewódzką. Celem wizyty będą warsztaty tworzenia prezentacji multimedialnych (jedno z zadań finałowych), warsztaty z autoprezentacji i nabycia umiejętności obrony publicznej a także poznania miejsc związanych z historią lat 1970- 1990.

Trzeci etap (finał) odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Katowicach. Weźmie w nim udział szesnaście trzyosobowych zespołów.

Egzamin finałowy składa się z dwóch części:

- obrony prezentacji multimedialnej na zadany wcześniej temat,

- egzaminu ustnego.

 

Nagrodami za I miejsce w konkursie będą:

1. Indeksy na studia;

2. Stypendia naukowe;

3. Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

Za II i III miejsce:

1. Stypendia naukowe;

2. Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

Nauczyciele, których uczniowie zostaną laureatami I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne oraz bony na wybrane publikacje IPN. Szkoły, z których pochodzić będą laureaci I miejsca otrzymają dyplom, nagrody rzeczowe oraz specjalnie ufundowaną na ten cel statuetkę z brązu, wyłonioną w trakcie specjalnego konkursu zorganizowanego przez Fundację Centrum Solidarności na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku.

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl