strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2017-09-25 14:09 / 7496   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja informacje ogólne
ZARZĄDZENIE Nr 75/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych

ZARZĄDZENIE Nr 75/2017

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 22 września 2017 r.

 

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych,

dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.) i § 2, § 6 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017 r. poz. 1580) oraz w związku z § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1.W roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:

 

1) dla uczniów szkół podstawowych z przedmiotów:

a) język polski;

b) język angielski;

c) matematyka;

d) przyroda;

 

2) dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu z przedmiotów:

a) język polski;

b) język angielski;

c) język niemiecki;

d) język francuski;

e) język rosyjski;

f) język hiszpański;

g) historia;

h) matematyka;

i) fizyka;

j) chemia;

k) biologia;

l) geografia

m) informatyka.

 

2. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem.

 

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny.

 

§ 2. Zatwierdza się Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3.1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powoła zarządzeniami wojewódzkie i rejonowe komisje konkursów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu, ustalając ich skład osobowy.

2. Członków rejonowych komisji konkursów przedmiotowych powołuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na wniosek przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

3. Członków szkolnych komisji konkursów przedmiotowych powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej dany konkurs przedmiotowy.

4. Zadania wojewódzkich, rejonowych i szkolnych komisji konkursów określa regulamin o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zobowiązuje przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych do nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem przez wiceprzewodniczących wojewódzkich komisji konkursowych regulaminów szczegółowych wraz z testami, na kolejne trzy etapy konkursu zgodnie z regulaminem ogólnym, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia oraz do realizacji zadań określonych w tym regulaminie.

 

§ 5. Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

§ 6. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia organizator.

 

§ 7. Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

Regulamin ogólny
Załącznik nr 6a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 7 - Lista laureatów konkursu przedmiotowego
Załącznik nr 2 - Terminarz konkursów
Załącznik nr 8 - Lista finalistów konkursu przedmiotowego
Załącznik nr 3 - Wzór zarządzenia
Załącznik nr 9 - Sprawozdanie z przebiegu konkursu
Załącznik nr 4 - Protokół z posiedzenia szkolnej komisji konkursowej
Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
Załącznik nr 4a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym
Załącznik nr 11 - Procedura wglądu do prac
Załącznik nr 5 - Protokół z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej
Załącznik nr 11a - Wgląd do pracy konkursowej
Załącznik nr 5a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym
Załącznik nr 12 - Wzór potwierdzenia odbioru zaświadczenia laureata i finalisty
Załącznik nr 6 - Protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl