strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2018-02-21 10:37 / 7925   R. Ciechanowski informacje ogólne
Nabór kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

 

Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.


W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.


Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

 

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

 

Wymagania związane ze współpracą z ORE:

 1. Czas współpracy: kwiecień–czerwiec 2018 r.
 2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
 3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.

Ostateczne terminy i miejsce szkolenia zostaną podane w marcu 2018 r.

 

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:

 1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
 2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
 5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

 1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe,
 3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. w branżowej szkole I stopnia, technikum lub szkole policealnej dla młodzieży,
 4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
 5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

UWAGA!

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.


Do pobrania:

 1. Wymagania wobec kandydatów
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Deklaracja współpracy
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.


Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. Weryfikacja formalna dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty).
 2. Analiza merytoryczna zgłoszeń spełniających wymagania formalne.

Zgłoszenie, które nie spełni wymagań formalnych, zostaje odrzucone i nie podlega dalszej analizie.

 

W przypadku osób, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej spełnią wszystkie wymagania formalne, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pytania można kierować do koordynatora KO w Bydgoszczy, Czesława Stawikowskiego, tel. 56 611 52 16, 600 650 109, e-mail: cstawikowski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Informacja Ośrodka Rozwoju Edukacji dotycząca zwrotu kosztów za nocleg oraz dojazd na szkolenia trenerów

 

Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej),  a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.

 

Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości. 

 

Informacja została przygotowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zwrotu kosztów za noclegi i dojazdy.
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl