strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » wskaźniki jakości

2014-07-22 10:25 / 4646   K. Bylicki dla dyrektorów i samorządów
W trosce o lepszą jakość kształcenia

Personalizacja kształcenia, czyli szeroko rozumiana indywidualizacja, doskonalenie sposobów motywowania uczniów, wyzwalanie ich indywidualnego potencjału, rozwijanie wielorakiej inteligencji i talentów, to tylko niektóre wnioski z obserwacji procesów edukacyjnych, które są formułowane jako warunki zmiany jakościowej, przekładającej się na wynik egzaminów zewnętrznych. Potrzeba zmian w przywództwie we współczesnej szkole,  prawdziwi liderzy, którzy wskażą kierunek zmian, a co za tym idzie śmiałej i jasnej wizji oraz misji dla placówek, którymi kierują - to postulaty równie istotne, zgodne z nowoczesnymi koncepcjami w zarządzaniu. Działania nakierowane na podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,  przedsięwzięcia na poziomie szkół gimnazjalnych osiągających najniższe wyniki, konferencje branżowe dla szkół zawodowych  to najistotniejsze, ale nie wszystkie działania, które  odbywały się w roku szkolnym 2013/2014 w kontekście zmian organizacyjnych i programowych dotyczących oświaty oraz nowej formuły wspierania szkół. Te i inne zadania są wykonywane przez Zespół ds. Podnoszenia Jakości Kształcenia, który działa w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Diagnozy i analizy prowadzone na poziomie przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek służą wskazaniu obszarów wymagających wsparcia i pomocy, ale pokazują również potrzebę współpracy i wspólnych działań z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środowiskiem lokalnym, którego potencjał jest często niewykorzystany. W roku szkolnym 2013/2014  zastosowano wobec 47 szkół podstawowych i gimnazjów art. 34 Ustawy o systemie oświaty obligujący dyrektorów szkół do opracowania i wdrożenia w porozumieniu z organami prowadzącymi programów naprawczych. Analizie poddano wyniki średnie w latach 2010-2013 617 szkół podstawowych oraz 341 gimnazjów. Analizowano wyniki wszystkich szkół podstawowych, które osiągnęły na przestrzeni lat 2010-2013 wyniki w staninach niskich (1-3) oraz gimnazjów, które osiągnęły wyniki na poziomie staninów niskich oraz znalazły się w kategorii szkół wymagających pomocy z tendencją spadkową, czyli malejącym wskaźnikiem EWD w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. .Na tej podstawienie wyłoniono te szkoły, które wymagają wprowadzenia szybkich i kompleksowych działań ze strony placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, które w nowej formule wspomagania  wspierają szkoły i placówki w działaniach na rzecz jakości kształcenia.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl