strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2011-05-10 09:28 / 2046   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Bydgoszcz, 5 maja 2011 r.

Kuratorium Oświaty

w Bydgoszczy

 

WO.5831.1.2011.MO

 

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

          Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o przyznanie nagród:

  • Ministra Edukacji Narodowej, upływa z dniem: 22 maja 2011 r.
  • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, upływa z dniem: 5  czerwca 2011 r.

          W tym roku wszystkie wnioski muszą być złożone w postaci elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego w systemie PIKO oraz dodatkowo w wersji papierowej.

 

Wersja papierowa powinna być wydrukiem gotowych wniosków przygotowanych w PIKO i opatrzonych  w odpowiednie pieczęcie oraz podpisy. Po otrzymaniu wniosku papierowego w jednym egzemplarzu i potwierdzeniu jego zgodności z elektronicznym oraz zweryfikowaniu jego poprawności, dalsze prace nad wnioskami będą odbywały się wyłącznie na ich elektronicznych wersjach. Zarówno komisja oceniająca wnioski, jak i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty będą korzystać jedynie z wersji elektronicznej. Składanie wniosków w wersji elektronicznej umożliwi Państwu śledzenie faktycznego poziomu ich realizacji od momentu wpływu do Kuratorium do ostatecznego rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków w wersji elektronicznej oraz wszystkie niezbędne załączniki zostaną Państwu przekazane w wiadomości wysłanej do Państwa w systemie PIKO.

 

Wnioski złożone na innym formularzu i nie wypełnione w systemie PIKO nie będą rozpatrywane.

 

1. Dokumentacja przesłana do Kuratorium powinna zawierać:

 

a)     pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do nagród, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący,

b)     wnioski dotyczące kandydatów, przygotowane w formie elektronicznej w systemie PIKO zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją oraz następnie wydrukowane z PIKO, podpisane, opieczętowane i złożone dodatkowo w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu,

c)     oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 1). 

 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród ministra i kuratora reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) oraz art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm).

Kurator Oświaty przyznaje nagrody nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a oraz ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

 

3. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie nagród ministra/kuratora.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski należy przygotować w systemie PIKO oraz dodatkowo w formie papierowej i należy przesyłać listem poleconym na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3 (pok. 218, II piętro)

85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem na kopercie ,,Wnioski o nagrody ”.

          Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do 12ºº.

 

          W sprawach związanych z nagrodami proszę kontaktować się z panią Mariolą Oleszczuk pod nr  tel. (52) 34-97-632.

 

          W sprawach związanych z działaniem systemu PIKO i przygotowaniem wniosków w wersji elektronicznej proszę kontaktować się z panem Januszem Popielewskim pod nr tel. (52) 34-97-644.

 

          Jednocześnie przypominam, iż podmiot przygotowujący wnioski jest obowiązany do powiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku.

 

Proszę o składanie wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 

Informuję, że:

  • wysokość nagrody Ministra Edukacji Narodowej w roku 2011, wynosi 7000 zł. brutto;
  • wysokość nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku 2011, wynosi 4500 zł. brutto;
  • dla ułatwienia wypełniania wniosków o przyznanie nagród ministra/kuratora została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o nagrodę ministra/kuratora (zał. nr 2).

 

          Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie treści powyższego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym.  

 

 

p.o.Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

Anna Łukaszewska

 

 

Załączniki:

  1. Wzór oświadczenia kandydata do przyznania nagrody ministra/kuratora.
  2. Instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o przyznanie nagrody ministra/kuratora.
  3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra/kuratora© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl