strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-04-25 15:40 / 2746   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wyprawka szkolna w 2012 – szacunkowe dane

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2012 r 

WO- 0710/ 1  /2012

 

Szanowni Państwo 
P
rezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
woj.  kujawsko-pomorskiego

 

 

W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do do szkół dla dzieci i młodzieży.

 

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej,  klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum.

 

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej  będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie oświadczeniach rodzinnych).

 

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

 

Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wyprawka szkolna” w tym roku  zmniejszono udział środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej  zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

  

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

  

- dla uczniów klas I-III szkóły podstawowej,               

- dla uczniów  niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

 

do kwoty 180 zł

- dla uczniów klas  IV szkoły podstawowej

- dla uczniów  niepełnosprawnych klas IV-VI szkóły podstawowej,

 

do kwoty 210 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

 

do kwoty 325 zł

- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego i technikum,

- uczniów niepełnosprawnych  klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego.

 

do kwoty 352 zł

 

 

 

 

Zebrane dane proszę sporządzić w załączonej tabeli i przesłać ,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 kwietnia 2012 r.  na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

z  dopiskiem:  „Wyprawka szkolna 2012”

 

oraz  na adres e-mail:  hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Osoba udzielająca dodatkowych wyjaśnień Henryka Wiatrowska – starszy inspektor koordynująca zadanie  związane  z „Wyprawką szkolną” pod numerem  tel. 052/34-97-636                                                                            

 

 

                                                                                                             Kujawsko-Pomorski
                                                                                                                Kurator Oświaty
                                                                                                             Anna  Łukaszewska

 

Załącznik:

a) tabela 1. Wyprawka szkolna w 2012 – szacunkowe dane.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl