strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-07-31 12:02 / 7396   K. Mikulski dla dyrektorów i samorządów
Rządowy Program „Aktywna tablica”

Rządowy Program „Aktywna tablica”

 

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Beneficjenci Programu:

  1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  2. Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą.
  3. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Zakłada się, że w ramach trzyletniego Rządowego Programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15580 szkół w Polsce i za granicą.

Harmonogram Programu w roku 2017:

- szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących- do 31 sierpnia br.;

- organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów- do 15 września br.;

- kwalifikacja wniosków przez wojewodów- do 27 września br.;

- przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych- do końca października 2017 r.

 

Szkoła będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 14 tys. zł. W przypadku takiego wsparcia, organ prowadzący szkołę, będzie miał obowiązek wnieść wkład własny 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł. (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł.).

 

Za wkład własny uważa się:

1)      wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;

2)      sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Informujemy, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej dobiegają końca prace nad opracowaniem wzorów wniosku o udział w Programie oraz wniosków o wsparcie finansowe z programu rządowego „Aktywna tablica”, które wraz z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi wprowadzenia w życie tego programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MEN- www.men.gov.pl oraz Biuletynie informacji Publicznej0 Prawo i legislacja.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl