strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-11-09 12:18 / 11172   B. Błaszczykważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

W związku z tworzeniem  w roku szkolnym 2022/2023 wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o którym mowa w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesłanie zgłoszeń zawodów, zwanych dalej konkursami, adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Zgłoszenia konkursu do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, dokonuje organizator konkursu za pomocą formularza wyłącznie drogą elektroniczną. Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/ZX5Jk2ZJFejtmQeX7

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 16 grudnia 2022 r. Po tym terminie link nie będzie aktywny, i tym samym zgłoszenie konkursu do wykazu nie będzie możliwe.

 

Konkursy zgłaszane przez uczniów lub rodziców nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszeniu powinny podlegać wyłącznie konkursy spełniające wszystkie poniższe wymagania formalne:

 1. Konkurs musi być ogólnodostępny i organizowany przez podmiot działający na terenie szkoły (przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły na jednolitych zasadach).
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych II etapu edukacyjnego (tj. klasy IV-VIII).
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs powinien posiadać regulamin, który jest powszechnie dostępny dla uczniów szkół podstawowych, np. opublikowany na stronie internetowej organizatora.
 5. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:
 • tytuł konkursu;
 • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
 • jasno określone zasady uczestnictwa;
 • cele edukacyjne i wychowawcze konkursu;
 • zakres merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników;
 • szczebel konkursu;
 • liczbę etapów konkursu i kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
 • określenie miejsc zwycięskich w konkursie oraz warunki ich uzyskania;
 •  terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów.

6. Konkurs jest organizowany na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym oraz jest co najmniej dwuetapowy i koniecznie uwzględnia etap szkolny.

Zgłoszenia po spełnieniu powyższych wymagań formalnych zostaną poddane dalszej ocenie według następujących kryteriów:

 • dostępności (w tym bezpłatności) dla wszystkich uczniów szkół, do których adresowane są zawody,
 • powszechności (skala szkół, które rekomendują dane zawody),
 • zasięgu,
 • merytorycznych treści i wymaganych umiejętności wyróżniających dane zawody spośród innych zawodów.

Ponadto, ww. ocena będzie konsultowana z dyrektorami publicznych szkół ponadpodstawowych, a w przypadku zawodów o zasięgu międzywojewódzkim lub krajowym, także z innymi kuratorami oświaty.

Dokonanie zgłoszenia przez organizatora nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Ostateczną decyzję, który konkurs będzie umieszczony w wykazie podejmuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty po dokonaniu wnikliwej oceny, o której mowa wyżej.

 

Zgłoszenia oraz wnioski przesłane w innej formie i innych terminach niż podane powyżej nie będą rozpatrywane.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie opublikowany, zgodnie z art. 148 ustawy-Prawo oświatowe, na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do końca lutego 2023 r.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl