strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-10-25 14:55 / 8416   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia państwowe/resortowe 2019

Bydgoszcz, 24 października 2018 r.

Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy

WO.0320.6.2018.MO

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie
oraz inne organy prowadzące
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                               

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że termin składania wniosków o nadanie:

 • orderów i odznaczeń państwowych, upływa z dniem 27 listopada 2018 r.
 • Medali Komisji Edukacji Narodowej, upływa z dniem 8 lutego 2019 r.

Przesłana do Kuratorium dokumentacja powinna zawierać:

I. Medale Komisji Edukacji Narodowej

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do medalu KEN, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, popisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły), (wzór zał. nr 1).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących formularzach (wzór zał. nr 2).
 3. Oświadczenie kandydata, w stosunku do którego złożono wniosek o nadanie medalu, o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 3)

II. Ordery i odznaczenia państwowe

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisaną przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły) (wzór zał. nr 1).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4 lub załącznikiem nr 5.
  Uwaga! Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych (Złotych, Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi) należy złożyć na drukach stanowiących -zał. nr 4.
  Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 64), należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 5. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę sporządza i składa podpis aktualny pracodawca).
 3. Oświadczenie kandydata, w stosunku do którego złożono wniosek o nadanie medalu, o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 3).
 4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, wypełnione przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną, w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez składania podpisu i odcisku pieczęci szkoły/placówki oraz dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego (wzór zał. nr 6). Do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność dla kandydata wystąpi Ministerstwo Edukacji Narodowej.

III. Zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych.

 1. Order Odrodzenia Polski przyznawany jest za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu – dotyczy działalności państwowej i publicznej, na rzecz umacniania suwerenności i obronności kraju, zasług dla gospodarki narodowej, służby publicznej, nauki, literatury, sztuki oraz zasługi na rzecz współpracy międzynarodowej.
 2. Krzyż Zasługi może być przyznany tylko za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe. W szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
 3. Za wykonywanie obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy może być przyznany trzystopniowy Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej, niż:
  - po 30 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę,
  - po 20 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę,
  - po 10 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
  Należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat.
 5. Uwaga! Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
  Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.
 6. Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz druku zapytania o udzielenie informacji o osobie zostały przygotowane instrukcje dotyczące sposobu wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia państwowego (zał. nr 7).

IV. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie orderów/odznaczeń państwowych, medalu KEN.

 1. Prawidłowo wypełnione wnioski o ordery i odznaczenia państwowe oraz medale KEN należy przesłać listem poleconym do:
  - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, z dopiskiem na kopercie ,,wnioski o medale – rejon bydgoski” lub ,,wnioski o ordery/odznaczenia - rejon bydgoski”;
  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, z dopiskiem na kopercie ,,wnioski o medale – rejon toruński” lub ,,wnioski o ordery/odznaczenia - rejon toruński”;
  - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku z dopiskiem na kopercie ,,wnioski o medale – rejon włocławski” lub ,,wnioski 
  o ordery/odznaczenia - rejon włocławski”;
 2. Wnioski z poszczególnych rejonów można składać bezpośrednio w siedzibie
  - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: pok. 218, II piętro;
  - Kuratorium Oświaty w Toruniu, pok. 207,
  - Kuratorium Oświaty we Włocławku, pok. nr 32.
 3. Koordynatorzy odznaczeń państwowych i resortowych w Kuratorium Oświaty:
  Bydgoszcz - Mariola Oleszczuk, tel.  (52) 34-97-632,
  Toruń - Barbara Murawska, tel. (56) 611-52-15,
  Włocławek - Monika Skrzypińska, tel. (54) 231-31-72, (54) 231-13-74.

Jednocześnie przypominam:

 • o konieczności ograniczenia liczby kandydatów do medali/odznaczeń z jednej szkoły/placówki (od 1 do 2 kandydatów),
 • o konieczności rekomendowania kandydatów do danej klasy medalu lub odznaczenia np. (albo do medalu KEN, albo do odznaczenia) z wyjątkiem przypadków, w których nie będą  się powtarzały osiągnięcia,
 • o powiadomieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku,
 • o powiadomieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o nowych okolicznościach zaistniałych po złożeniu wniosku mogących mieć wpływ na decyzję w sprawie nadania medalu/odznaczenia,
 • o odpowiedzialności za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, która spoczywa na dyrektorze szkoły lub placówki.

V.  Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do Kuratorium sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne składające wnioski, w celu ich prawidłowego sporządzenia.

 1. Niezgodność daty wypełnienia wniosku z datą zaopiniowania przez radę pedagogiczną. Uwagi dotyczą różnych dat pojawiających się we wniosku. Wątpliwości budzi niewłaściwa ich kolejność i w związku z tym prawidłowość wniosków pod względem formalnym. Pod opinię rady pedagogicznej poddawany jest pełen wniosek, czyli taki, który został już sporządzony i w związku z tym data sporządzenia wniosku musi być wcześniejsza niż data zaopiniowania ich przez radę pedagogiczną, lub taka sama. W przeciwnym razie informacja, że wniosek został przedstawiony radzie jest wątpliwa w sytuacji, kiedy jeszcze nie został sporządzony. Data wskazana we wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę w rubr. 19, lub w rubryce 18 wniosku o nadanie krzyża zasługi, obok złożonego podpisu wnioskodawcy, pieczęci szkoły i pieczęci imiennej, powinna być taka sama, jak data sporządzenia wniosku, lub późniejsza niż data sporządzenia wniosku. Zasada jest taka, iż Dyrektor przedstawiający wniosek na posiedzenie Rady Pedagogicznej, powinien go przedstawić kompletny tzn. podpisany, opieczętowany wraz z oświadczeniem nauczyciela.
  W rubr. 20 wniosku o nadanie medalu wnioskodawca również awansem wpisuje stwierdzenie, że nauczyciel jest nie karany, ponieważ podmiotem, który występuje do sądu z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie jest Ministerstwo a nie np. Dyrektor szkoły. W przypadku, kiedy wniosek nie uzyska pozytywnej opinii Rady, czy uzyska stwierdzenie z Sądu, że kandydat jest karany, wówczas takiemu wnioskowi nie nadaje się dalszego biegu.
 2. Data oświadczenia, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych nie może być późniejsza niż data posiedzenia rady pedagogicznej.
  - Właściwie wyliczony staż pracy powinien wynikać z dokładnej daty rozpoczęcia pracy wskazanej we wniosku. Staż pracy kandydata do nadania Medalu za Długoletnią Służbę powinien odpowiadać klasie proponowanego medalu. Data rozpoczęcia pracy – dotyczy ogólnego stażu pracy, nie tylko stażu pedagogicznego. Jeżeli kandydat miał przerwy w pracy zawodowej, to staż pracy powinien być wykazany w brzmieniu np. 1.09.1980 rozpoczął pracę zawodową, po odliczeniu przerw w pracy, ogólny staż pracy na dzień składania wniosku wynosi np. 32 lata a w danej szkole/placówce – 25 lat, ale wnioskodawca wskazując kandydata do odznaczenia, typuje go do klasy medalu, odpowiadającej ogólnemu stażowi pracy.
  W przypadku złożonych wniosków dla kandydatów do medalu, którzy mają staż pracy niższy od klasy złożonego wniosku, będą one z przyczyn formalnych odrzucone. Nazwa klasy odznaczenia powinna odpowiadać liczbie przepracowanych ogółem lat. Odrzucone zostaną również wnioski o przyznanie odznaczenia niższej klasy w sytuacji, gdy kandydat legitymuje się stażem pracy uprawniającym do złożenia wniosku o przyznanie odznaczenia wyższej klasy.
 3. Niezgodność informacji pomiędzy wnioskiem o nadanie medalu a drukiem ,,Zapytaniem o udzielenie informacji o osobie” . Informacje zawarte we wniosku muszą odpowiadać informacjom zawartym w ,,Zapytaniu o udzieleniu informacji o osobie” – dotyczy to m.in. numeru Pesel, pisowni nazwisk, imienia lub imion i nazwisk rodowych matki.

VI.  Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2018 r., poz. 400, z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

Informuję, że nadal zasadniczą przyczyną negatywnej oceny większości wniosków, które wpływają do Kuratorium i nie są pozytywnie rozpatrzone są zbyt ogólnikowe uzasadnienia, brak wskazania konkretnych osiągnięć kandydata, w tym przede wszystkim, z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia, medalu, oraz umiejscowienia w czasie prezentowanych osiągnięć oraz błędnie wykazany staż pracy kandydata.

 

Brak pozytywnej opinii do wniosku o nadanie medalu/odznaczenia nie ma charakteru postanowienia lub decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie przysługuje odwołanie.

 

Wnioski o nadanie odznaczeń i medali, które będą zawierały uchybienia formalne, na etapie analizy formalnej będą odrzucone. Nie będą rozpatrywane przez członków Komisji.

 

Rekomendując wniosek, należy przede wszystkim brać pod uwagę wartość  merytoryczną wniosku oraz ciągłość osiągnięć oraz efektów kształcenia i wychowania osadzonych w konkretnym kontekście edukacyjnym i  środowiskowym.

W związku z tym proszę o dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu i wypełnianiu wniosków. Jednocześnie żywię nadzieję, iż osobiste zaangażowanie osób sporządzających wnioski przełoży się na ich wysoką jakość.

 

Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie treści powyższego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym. Informacja powyższa została również opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

 

 

Załączniki:

 1. Wzór pisma przewodniego, adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Wzór wniosku o nadanie medalu KEN.
 3. Wzór oświadczenia kandydata do nadania orderu/odznaczenia/medalu KEN.
 4. Klauzula informacyjna
 5. Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.
 6. Wzór wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę.
 7. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 8. Sposób wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia.
 9. Sposób wypełniania wniosków o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl