strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2024-01-05 14:46 / 11891   A. Wnorowski informacje ogólne
Wysokość opłat akredytacyjnych w 2024 r.

Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje, że wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1 318,03 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 03/100).

 

Natomiast wysokość opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  ubiegające się o uzyskanie akredytacji określił i podał do wiadomości, zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wynosi ona 1 290,65 zł. W załączniku komunikat Ministra Edukacji.

 

Opłaty należy wnieść na konto Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: nr 03 1010 1078 0072 8522 3100 0000

tytułem „Opłata za akredytację”.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl