strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-04-03 20:38 / 67
W trosce o dobre wyniki egzaminów zewnętrznych
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum w Mąkowarsku
Tucholska 8
86-013 Mąkowarsko
Autor / autorzy działania:Grzegorz Winowiecki, Grażyna Procyk
gimak@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:2007 - 2012
Forma zajęć:warsztaty dla nauczycieli i zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie gimnazjum
Cel działania:
Doskonalenie działań związanych z analizowaniem i wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych w szkolnym systemie kształcenia.

Szczegółowy opis działania:

Pierwsze wyniki

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w pierwszych latach ich funkcjonowania nie były dla nas zadawalające – mieściły się w niskich staninach.

Przeprowadzane co roku analizy i związane z tym modyfikacje naszych działań dydaktycznych nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

Postanowiliśmy pochylić się raz jeszcze nad sposobem analizowania i wykorzystywania wniosków z tych analiz w naszej pracy.

Wnioski z analiz w zakresie uwarunkowań kontekstowych odnoszących się do czynników środowiskowych i indywidualnych nie zmieniały się w kolejnych latach w istotny sposób.

Oddziaływanie czynników pedagogicznych systematycznie ulegało wzmocnieniu – poprawiała się baza szkoły, nauczyciele doskonalili swoje umiejętności – większość nabyła kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.

 

Mieć wyniki w średnich staninach

Taki właśnie cel sobie postawiliśmy. Realny i adekwatny do uwarunkowań kontekstowych, w jakich funkcjonuje nasza szkoła.

Pierwsze działanie, to zestawienie ze sobą wyników analiz jakościowych z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych. Pozwoliło nam to na znalezienie najsłabszych punktów w naszym kształceniu. W zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczniowie najsłabiej radzili sobie z zadaniami wymagającymi wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych oraz stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, natomiast w zakresie przedmiotów humanistycznych doskonalenie wymagało tworzenie własnego tekstu.

Znając swoje słabe punkty przystąpiliśmy do działań:

- w planie nadzoru pedagogicznego określane są działania związane z oceną procesu wdrażania wniosków z egzaminów (zakres ewaluacji wewnętrznych, obserwacje zajęć, monitorowanie procesów edukacyjnych);

- nauczyciele uwzględnili wnioski w planowaniu swojej pracy dydaktycznej, modyfikując także metody pracy z uczniami;

- przystąpiliśmy do projektów edukacyjnych realizowanych w ramach EFS: „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”, „Za rękę z Einsteinem”, „Moje Kluczowe Kompetencje”, „Wespół  w Zespół z Matematyką bez Granic”, „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego”;

- na zajęciach pozalekcyjnych realizuje się zadania rozwijające kompetencje kluczowe uczniów;

- nauczyciele doskonalili na warsztatach swoje umiejętności w zakresie analizowania wyników egzaminów zewnętrznych oraz konstrukcji programów naprawczych;

- poddano ewaluacji wewnątrzszkolny system oceniania;

- przeprowadzana jest wnikliwa analiza wyników egzaminu próbnego.Efekty działania:
Od 2008 roku nasze wyniki powoli, ale systematycznie zaczęły się podnosić.
W roku 2010 wynik z części matematyczno-przyrodniczej znalazł się w 4 (niżej średni) staninie, a z części humanistycznej - w staninie 5 (średni).
W roku 2011 również oba wyniki mieściły się w staninach średnich: część matematyczno-przyrodnicza - stanin 5 (średni), część humanistyczna - stanin 6 (wyżej średni).
Analizowanie wyników w perspektywie wieloletniej pozwala na pełniejszą ocenę efektów podjętych wcześniej działań i ich ewentualną modyfikację. Łatwo też stwierdzić, czy umiejętność, która w danym roku wypadła najsłabiej ma charakter incydentalny bądź powtarza się rokrocznie.
przyjęty w naszej szkole sposób analizowania i wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych przyniósł spodziewane efekty, dlatego uważamy, iż jest on wart kontynuowania i doskonalenie.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Doskonalenie Nauczycieli - szkoleniowa rada pedagogiczna "Wykorzystywanie wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w szkolnym systemie kształcenia"
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl