strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-02-28 19:12 / 51
Szkolny program poprawy frekwencji
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum w Książkach
Szkolna 6
87-222 Książki
Autor / autorzy działania:Dyrektor Gimnazjum w Książkach
gimksiazki@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:corocznie
Forma zajęć:monitoring
Adresat zajęć:uczniowie gimnazjum
Cel działania:
Cel ogólny programu:
- poprawa frekwencji uczniów na zajęciach.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie frekwencji w stosunku do roku ubiegłego;
- poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów;
- rozważenie strategii postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia;
- wypracowanie metod kształcenia właściwego zachowania uczniów;
- kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z dyscyplinowania i motywowania uczniów;
- stworzenie możliwości współpracy pomiędzy różnymi grupami nauczycieli na terenie szkoły, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami - rodzicami i uczniami.


Szczegółowy opis działania:

Działania ukierunkowane na poprawę frekwencji uczniów:

1. Zadania wychowawcy:

- systematycznie monitorować frekwencję uczniów swojej klasy;

- sporządzać miesięczne zestawienia frekwencji uczniów w klasie z dokonaniem wpisu do dziennika lekcyjnego do tabel dotyczących zestawienia miesięcznego frekwencji do 10 dnia kolejnego miesiąca;

- poinformować rodziców o Programie Poprawy Frekwencji;

- współpracować z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami ucznia.

2. Zadania nauczycieli:

- współdziałać i komunikować się ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących uczniów;

- prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny z użyciem różnorodnych metod aktywizujących ucznia.

3. Zadania rodziców:

- współpracować ze szkołą;

- informować na bieżąco wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka w szkole;

- wspierać, w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców, szkołę w zakresie nagradzania uczniów.

4. Zadania uczniów:

- przebudować swoją hierarchię wartości i potrzeb, zauważać związek pomiędzy absencją a wynikami w nauce;

- uczyć się brania odpowiedzialności za nieobecność na zajęciach;

- wspierać osoby nieobecne na zajęciach z powodu choroby poprzez pomoc w uzupełnieniu braków;

- reagować na niewłaściwe zachowanie kolegów;

- poszukiwać akceptacji, poczucia przynależności do grupy i chęci osiągnięcia sukcesu.

 
Efekty działania:
Poprawa frekwencji i sytuacji szkolnej uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. Upowszechnienie "mody" na chodzenie do szkoły. Pozyskanie rodziców jako sprzymierzeńców programu.

W szkole:
- istnieje jednolity, spójny system usprawiedliwień;
- monitorowana jest frekwencja uczniów (raz w miesiącu);
- uczniowie znają korzyści płynące z uczenia się;
- uczniowie, rodzice i nauczyciele znają system usprawiedliwień;
- nauczyciele prowadzą lekcje metodami aktywizującymi.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Pedagog szkolny;
- Nauczyciele - opiekunowie sklepiku szkolnego.

Informacje dodatkowe:
Program Poprawy Frekwencji był odzewem na wzrastającą absencje uczniów na zajęciach. Został skonstruowany przez pedagoga szkolnego i przyjęty przez Radę Pedagogiczną. Czynnikiem motywującym są przede wszystkim nagrody, a zwłaszcza wycieczka dla uczniów z najwyższą frekwencją, niezależnie od wyników nauczania. Wycieczka fundowana jest ze środków wypracowanych przez sklepik szkolny.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.gimksiazki.edupage.org© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl