strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-02-28 18:56 / 49
Realizacja projektu nauczania języka angielskiego Youngster uczniów klas III gimnazjum
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum w Książkach
Szkolna 6
87-222 Książki
Autor / autorzy działania:Dyrektor Gimnazjum w Książkach
gimksiazki@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:wyrównywanie szans
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:zgodnie z podpisaną umową
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas III gimnazjum
Cel działania:
Nauczanie języka angielskiego w formie innej niż lekcyjna i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich.

Szczegółowy opis działania:

Program „Youngster” to nic innego jak mini szkoła językowa – uczniowie, na podstawie testów plasujących, są dzieleni na niewielkie, 10–15-osobowe grupy o podobnych umiejętnościach językowych oraz otrzymują bezpłatnie podręczniki dostosowane do ich poziomu (różne od używanych w szkole). Nauka jest prowadzona w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującymi godzinami nauki języka angielskiego. Zajęcia te są więc uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania tego języka w gimnazjum. Program przewiduje 90 godzin dodatkowych zajęć w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup, a zajęcia są prowadzone przez kadrę nauczycielską z terenu gminy. Fundusz płaci za dodatkowe lekcje oraz za podręczniki. Ponadto pokrywane są koszty zakupu (do wysokości 300 zł) dodatkowych materiałów edukacyjnych dla szkolnych bibliotek. Wyniki uczniów uczestniczących w programie Youngster, były na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego o prawie 7 punktów wyższe niż tych, którzy w programie nie biorą udziału (dane podawane przez EFRWP w Warszawie). Nauczyciele uczestniczący w programie wskazują na bardzo istotne, dodatkowe efekty niemierzalne tego programu wśród dużej grupy uczniów, takie jak zwiększenie motywacji uczniów do nauki, podniesienie samooceny ucznia, zamianę szkół zawodowych na szkoły kończące się maturą (technika, licea).Efekty działania:
Efektem jest rozbudzenie świadomości uczniów o konieczności uczenia się języka angielskiego. Formuła sprawia, że uczniowie traktują naukę jak przyjemność. Brak ocen rozbudza ciekawość, ambicje i motywację. Wynik egzaminu uczniów uczących się języka angielskiego w ramach tego projektu jest wyższy od wyniku uczniów niebiorących udziału w projekcie. Szkoła ponadto pozyskuje szereg pomocy dydaktycznych. Obserwujemy pozytywne nastawienie środowiska lokalnego do programu. Wzrastają również umiejętności nauczyciela prowadzącego (pracownika szkoły) w wyniku systematycznych szkoleń prowadzonych przez partnerów projektu.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie;
- Gmina Książki;
- Wydawnictwo Macmillan.

Informacje dodatkowe:
Projekt realizowany od 2007 roku - pilotaż. Warunkiem realizacji projektu (finansowania) w latach następnych było uzyskanie określonego przez EFRWP przyrostu wiedzy (mierzonego zewnętrznie). Dzięki wysokiej efektywności pracy nauczyciela prowadzącego realizacja projektu odbywa się corocznie z perspektywą na dalsze lata.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl