strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-10-09 10:17 / 465
Realizacja w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku projektu grantowego z Fundacją Anwil dla Włocławka
Działanie opracowano w placówce:Technikum nr 4
Toruńska 77/83
87-800 Włocławek
Autor / autorzy działania:Agnieszka Dyszczyńska, Jarosław Dąbrowski
zsel@zsel.edu.pl
Dział i zakres działania:kształcenie zawodowe
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku
Forma zajęć:Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, wycieczki
Adresat zajęć:Uczniowie Technikum w ZSEl oraz środowisko lokalne
Cel działania:
- stworzenie warunków do ciekawych i innowacyjnych metod nauczania wspierających realizację programu, głównie na zajęciach z nauk przyrodniczych i zawodowych;
- podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej źródeł energii odnawialnej, zarówno wśród uczniów, jak i środowiska lokalnego.Szczegółowy opis działania:

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku zrealizował wspólnie z Fundacją ANWIL dla Włocławka, w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, projekt pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystywania w szkole”.

Projekt Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku uzyskał aprobatę kapituły konkursowej Fundacji ANWIL dla Włocławka, co spowodowało pozyskanie środków finansowych na realizację zajęć dotyczących zagadnień energii odnawialnej. 

W ramach projektu pozyskano urządzenia dydaktyczne, np. rower prądotwórczy. Uczestnicy projektu, dzięki wykorzystaniu pracy własnych mięśni do napędzania roweru prądotwórczego uświadomili sobie możliwości ludzkiego organizmu. Uczniowie dokonywali porównań energooszczędnych odbiorników prądu z odbiornikami tradycyjnymi.

Uczestnicy projektu zapoznali się także z alternatywnymi źródłami energii w czasie organizowanych wycieczek. Wiedzą tą dzielą ze społecznością szkolną i lokalną, przedstawiając prezentacje oraz filmy promujące tematykę (szkolna strona internetowa, gazety lokalne). Filmy, prezentacje multimedialne były wykorzystywane na lekcjach geografii, zebraniach z rodzicami, podczas drzwi otwartych szkoły. Będą pomocne w kolejnych latach, między innymi na godzinach wychowawczych oraz na zajęciach w pracowniach zawodowych.

 

Uczestnictwo w projekcie dało użytkownikom wiele korzyści. Są to m.in.:

a)   korzyści mierzalne:

 1. Zakupiono niezbędne elementy i narzędzia wymagane przy realizacji projektu;
 2. Zaprojektowano i zrealizowano konstrukcję mechaniki robota „Łazik Marsjański”;
 3. Opracowano i zrealizowano transmisję obrazu z pokładu robota o bardzo dużym zasięgu (rzędu 1000-1500 m);
 4. Zaadoptowano aparaturę radiową do zdalnego sterowania robotem i zespolono ją z monitorem obrazu z kamery oraz wyposażono w dodatkowy zestaw akumulatorów zasilających;
 5. Opracowano i zrealizowano system alternatywnego zasilania za pomocą paneli fotowoltaicznych wraz z automatycznym ustawianiem w najlepszej pozycji ze względu na zysk energetyczny układu;
 6. Zakupiono pomoce materialne: energorower; system monitorowania i wizualizacji mocy oraz energii do alternatywnego zasilania, turbina wodna, plansze edukacyjne, mierniki elektryczne;
 7. Opracowano rollup projektowy promujący realizację projektu granowego oraz teczki papierowe zawierające nazwę projektu wraz z logo Fundacji Anwil dla Włocławka.

b)   korzyści niemierzalne:

 1. W oparciu o zakupione pomoce odbyły się zajęcia w pracowniach elektrycznych i elektronicznych z zakresu OZE, wzbogacające wiedzę uczniów wykraczających poza zakres podstawy programowej. Zajęcia miały charakter praktyczny, cieszyły się dużym zainteresowaniem, pozwoliły na rozwój zainteresowań alternatywnymi źródłami energii oraz wykorzystaniem różnych technik pomiarowych dla określania mocy, napięcia i energii elektrycznej;
 2. Przygotowano uczniów do twórczej pracy, przejmowania inicjatywy w dziedzinie konstruowania, budowy i programowania robotów;
 3. Zachęcono mieszkańców miasta oraz powiatu do wykorzystywania odnawialnej energii i pozyskiwania na ten cel środków z funduszy europejskich;
 4. Zwiększono świadomość i poszerzono wiedzę o działaniach szkoły, sukcesach i osiągnięciach uczniów;
 5. Poszerzono wiedzę uczniów w zakresie robotyki i automatyki.
 6. Zwiększono umiejętności opanowania przez uczniów zasad posługiwania się narzędziami i urządzeniami do obróbki mechanicznej;
 7. Zwiększono rozwój umiejętności projektowania i wykonywania układów elektronicznych, w tym lutowania precyzyjnego;
 8. Umożliwiono nabycie umiejętności tworzenia algorytmów pracy robotów i programowania mikroprocesorów.


Efekty działania:
Finalnym produktem projektu jest m.in. stworzenie Łazika Marsiańskiego - mobilnej platformy robotycznej z możliwością zdalnego sterownia oraz autonomicznego trybu wykonania zadań. Platforma wyposażona jest w alternatywne źródła zasilania w postaci paneli fotowoltaicznych. Panel daje możliwość uzyskania położenia poziomego, co może posłużyć jako lądowisko do quadocopterów.
Platforma może być wykorzystana na zajęciach z chemii, fizyki oraz pracowniach zawodowych, np. do nauki programowania mikroprocesorów.
Realizacja projektu pozwoliła także stworzyć model turbiny wodnej, minielektrowni wiatrowej oraz zakupić i zmontować rower, służący jako prądnica, sprzęgnięta z różnymi odbiornikami energii elektrycznej. Ww. sprzęt daje możliwość dokonywania pomiarów: wartości osiągniętej mocy chwilowej urządzenia oraz wytworzonej energii.
W ramach projektu powstały liczne materiały promocyjne. Tablica informacyjna o realizacji projektu zostanie umieszczona w widocznym miejscu na holu szkoły.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Liderem projektu była Fundacja Anwil dla Włocławka, który przyznała grant na jego realizację.
Urząd Miasta Włocławek - Organ Prowadzący Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku wsparł realizację projektu poprzez wniesienie wkładu własnego.

Ponadto szkołę wsparły zakłady pracy:
- Eprosument z Włocławka - pokazy wykorzystania źródeł odnawianych;
- Energa S.A. - pomoc w zorganizowaniu wycieczek na farmę fotowoltaiczną oraz do elektrowni wodnej;
- Ekopark III sp. z o.o. Farma wiatraków Włocławek Zawiśle - pomoc w zorganizowaniu wycieczki na farmę wiatraków;
- Saniko Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wysypisko komunalne w Machnaczu - prezentacja otrzymywania energii z biomasy, która służy jako źródło ciepła w przyzakładowej szklarni
- Detal-met Włocławek - pomoc przy tworzeniu konstrukcji robota w postaci malowania platformy metodą proszkową;
- Teutonia z Włocławka - pomoc techniczna w doradztwie dotyczącym układu jezdnego Łazika Marsjańskiego.

Informacje dodatkowe:
Uczniowie Włocławskiego Elektryka, od wielu lat, zajmują się tematyką energii odnawialnej. Biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy. Pojawiają się nowi partnerzy i nowe pomysły. W planach szkoły jest utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii.
Zrealizowany projekt był kontynuacją dwóch innych, wcześniej realizowanych projektów w szkole, o których informacje zostały umieszczone w dziale dobre praktyki na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
1. Realizacja projektu "Alternative energy - present and future energetics" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?start=pdp&funk=2&funk_id=410
2. Realizacja projektu EDUSIENCE w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?start=pdp&funk=2&funk_id=294
Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://zsel.edu.pl/projekty/infoprojekt.php

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie http://zsel.edu.pl/projekty/infoprojekt.php© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl