strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-12-14 10:45 / 448
Projekt pt. „Szkoła równego traktowania”
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 6 w Toruniu
Wojska Polskiego 47a
87-100 Toruń
Autor / autorzy działania:Alina Bartosiak-Konkolewska, Jolanta Łętowska, Jolanta Kwiatkowska
zs_1@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:02.03-14.05.2015 r.
Forma zajęć:warsztaty dla uczniów i nauczycieli
Adresat zajęć:uczniowie i nauczyciele szkoły
Cel działania:
• przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i dyskryminacji w szkole;
• podniesienie poczucia własnej wartości osób dyskryminowanych ze względu na status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, wygląd czy niepełnosprawność;
• kształtowanie postawy otwartości, szacunku i empatii wobec tych, których prawa człowieka są zagrożone;
• budowanie przyjaznej przestrzeni szkolnej i pozytywnych relacji między członkami szkolnej społeczności.


Szczegółowy opis działania:

Pomysłodawcą projektu pod tytułem „Szkoła równego traktowania”  były Fundacja Centrum im. Prof.  B. Geremka oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”. Realizacja projektu w Gimnazjum nr 6 trwała w terminie 02.03–14.05.2015 r. Poprzedzona była udziałem nauczyciela zakwalifikowanego do programu w trzech zjazdach szkoleniowych. Efektem szeregu  szkoleń i warsztatów było zaplanowanie przez trenerów i nauczycieli koordynatorów inicjatywy lokalnej nawiązującej do tematyki projektu.  W jej ramach zrealizowano następujące działania:

  • Wybór uczniów do pracy nad projektem oraz wyznaczenie zadań i podpisanie kontraktu.
  • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów nt. występowania w szkole zjawisk nietolerancji, dyskryminacji, agresji  i przemocy.
  • Szkolenie rady pedagogicznej ZS1 w Toruniu nt. przemocy w szkole.
  • Przeprowadzenie warsztatów  dla nauczycieli nt. dyskryminacji.
  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów gimnazjum:

a)      „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja”;

b)      „Od dyskryminacji do przemocy. Jak reagować na te zjawiska?”

c)      „Bądź bezpieczna/y w sieci. O cyberprzemocy”.

  • Regularne spotkania grupy projektowej.
  • Opracowanie materiałów do gazetki szkolnej nt. dyskryminacji.
  • Sonda uliczna nt. dyskryminacji.
  • Nakręcenie scenek o charakterze antydyskryminacyjnym.
  • Podsumowanie działań w ramach projektu SRT - impreza w sali gimnastycznej.

Każda  osoba miała przydzielone określone zadania. Młodzież miała możliwość samodzielnego wyboru różnych działań spośród zaprezentowanych przez nauczycieli oraz zaproponowania własnych pomysłów. Ilość przydzielonych obowiązków zależała od możliwości i chęci samych uczniów.  Każdy uczeń musiał wykonać co najmniej dwa zadania. Zrealizowane zostały nie tylko wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, ale również dodatkowe, które zostały wymyślone przez dzieci i nauczycieli w trakcie pracy nad projektem. Należą do nich: sonda uliczna i nakręcenie scenek. Najlepiej wychodziły te ćwiczenia, które odnosiły się do bezpośrednich doświadczeń dzieci, np.: do dyskryminacji ze względu na status materialny, pochodzenie społeczne, wygląd czy niepełnosprawność. Żywy odzew budziła też dyskryminacja ze względu na płeć, czego dowodem są teksty do gazetki szkolnej. Uczestnicy mieli okazję ocenić działania, w których brali udział. Po każdym warsztacie odbywało się podsumowanie zajęć, podczas którego młodzież mówiła, czego się nauczyła, na co zwróciła uwagę, co sobie uświadomiła, co było dla niej nowe, a przede wszystkim mogła stwierdzić, czy te zajęcia były jej potrzebne, czy też nie. Jako formę podsumowania można też potraktować teksty, które zostały napisane przez uczniów do specjalnego numeru gazetki szkolnej (do wglądu na stronie szkoły). Zarówno z wypowiedzi ustnych, jak i pisemnych śmiało można wyciągnąć wnioski, że młodzież oceniła udział w projekcie bardzo pozytywnie. Przeciwdziałanie dyskryminacji zostało przez nią uznane za ważne przedsięwzięcie, które powinno być kontynuowane.Efekty działania:
Poszerzyła się wiedza uczniów na temat dyskryminacji i przemocy oraz sposobów przeciwdziałania im. Świadczą o tym prawidłowe reakcje uczniów, którzy zwracają uwagę osobom negatywnie zachowującym się. Uczniowie uświadomili sobie, że wartość człowieka nie zależy od pochodzenia i posiadanego majątku. Poza tym metoda projektu wzmogła kreatywność uczniów – to oni sami zaproponowali scenariusz filmowych scenek oraz przeprowadzenie sondy ulicznej i pytania do niej. Dzięki tej metodzie nastąpiła też integracja grupy bezpośrednio zaangażowanej w projekt; osoby z różnych klas i środowisk.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Fundacja im. Bronisława Geremka w Warszawie – zorganizowanie trzech zjazdów szkoleniowych, przekazanie pakietu materiałów edukacyjnych, systematyczna współpraca koordynatora z trenerami fundacji; zakwalifikowanie działań szkoły i przekazanie odznaki „Szkoły równego traktowania”.

Informacje dodatkowe:
Ze wszystkimi działaniami podjętymi w ramach projektu można zapoznać się na stronie Gimnazjum nr 6 w Toruniu: www.zs1.torun.pl

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs1.torun.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl