strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-02-28 18:44 / 35
"Od trafnej diagnozy do dobrego wyniku egzaminu zewnętrznego"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa w Bobrowie - oddziały gimnazjalne
33
87-327 Bobrowo
Autor / autorzy działania:Sławomir Linettej
gimnazjumb@szkola.wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:październik 2009-wrzesień 2010
Forma zajęć:Warsztaty i szkolenia
Adresat zajęć:Nauczyciele i rodzice
Cel działania:
Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Szczegółowy opis działania:

Gimnazjum w Bobrowie to wiejska szkoła jakich wiele. Uczęszcza do niej młodzież z całej gminy, prawie 90% jest dowożona. Mocnymi stronami naszej szkoły są: doświadczona, z dużym stażem kadra  pedagogiczna, dobra baza, miła atmosfera, indywidualne podejście do ucznia, dobre przygotowanie naszych uczniów do nauki w szkołach średnich. Jak zatem pogodzić to wszystko z niskim wynikiem egzaminu oraz niskim EWD? Skoro nasze pomysły się nie sprawdziły, trzeba było poprosić o pomoc. Tę trudną decyzje wziął na siebie dyrektor. Spotkał się z niechęcią większości nauczycieli, bo słusznie przewidywali, że oznacza to udział w dodatkowych radach i szkoleniach. Przekonywał jednak, że inne szkoły wiejskie działają w tych samych warunkach, a jednak ich wyniki są lepsze. Postanowił, że skorzystać z pomocy KPCEN w Toruniu. 

                                                               Sami nie damy rady

W listopadzie 2009 roku dyrektor szkoły podjął decyzję o przystąpieniu do Programu „Indywidualne Wsparcie Szkół” zaproponowanego prze KPCN w Toruniu i prowadzonego przez  panią Marię Aleksandrę Gancarz i panią Ewę Szczepańską. Na podstawie dostarczonej przez dyrektora dokumentacji została przygotowana wstępna diagnoza obszarów pracy szkoły wymagających doskonalenia. Według wskazówek edukatorów KPCN nauczyciele dokonali analizy jakościowej wyników egzaminów gimnazjalnych w roku 2009. Została ona przedstawiona radzie pedagogicznej w grudniu. Bardzo obrazowa metoda pozwoliła nam dostrzec zarówno te obszary, które sprawiają naszym uczniom trudności, jak i stosunkowo dla nich łatwe. Porównanie naszych wyników ze średnimi wynikami szkół w kraju i powiecie ułatwiło nam wyłonienie standardów i poszczególnych umiejętności, które są problemem w naszej szkole. Powiało też optymizmem, gdyż okazało się, że są takie umiejętności, w których nie jesteśmy gorsi, a nawet przewyższamy innych.

Konsultanci KPCN przygotowali koncepcję pracy z radą pedagogiczną naszej szkoły. W lutym odbyliśmy warsztaty: „Zmiana edukacyjna. Ludzie wobec zmiany” oraz „Diagnozowanie prawdopodobnych przyczyn niskich wyników egzaminów zewnętrznych oraz planowanie i realizacja działań zmierzających do podniesienia efektów kształcenia.”  Od prowadzącej szkolenie pani Marii Gancarz usłyszeliśmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wynik egzaminu, nie tylko matematycy czy poloniści, ale w tym samym stopniu nauczyciele innych przedmiotów, także katecheci, wuefiści. Uczyliśmy się przyporządkowywać umiejętności i czynności do standardów oraz wnioskować, które z nich sprawiają naszym uczniom trudności. Następnie planowaliśmy dalszą pracę. Okazało się, że każdy nauczyciel przedmiotu może ćwiczyć umiejętności zawarte w standardach, niekonieczne ściśle je dzieląc na humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze. Polonista przecież też korzysta z map czy wykresów, matematyk uczy czytania ze zrozumieniem, aby rozwiązać zadanie z treścią itd.

 

                                                                   Czas na receptę

            Nauczyciele

Bardzo przydatne okazało się szkolenie w zespołach przedmiotowych: „Metody pracy z uczniami sprzyjające poprawie wyników egzaminów zewnętrznych.” Trzech konsultantów poprowadziło oddzielne warsztaty dla humanistów, matematyków i przyrodników. Każdy znalazł metody możliwe do zastosowania od zaraz na lekcjach swojego przedmiotu. Sami widzieliśmy, jak pobudzają one aktywność uczniów i pomagają utrwalać zdobyte już umiejętności. Okazało się, że styl pracy nauczyciela ma ogromny wpływ na efekt kształcenia. Dodam, że podczas warsztatów sami świetnie się bawiliśmy.

            Rodzice

W marcu odbyło się szkolenie rodziców uczniów klas trzecich: „Sukcesy i braki edukacyjne uczniów po egzaminach próbnych”. Nauczyciele opracowali wyniki, a prezentację analizy jakościowej przygotowała pani M. A. Gancarz, przekazując w przystępny sposób, jak odczytywać i jak rozumieć wyniki egzaminu. Rodzice dowiedzieli się, jakie umiejętności opanowały ich dzieci i co mogą jeszcze poprawić. Z ogromnym zainteresowaniem rodziców spotkał się wykład pani G. Szczepańskiej „Jak wspierać własne dziecko w procesie edukacji i wpływać na podniesienie efektów kształcenia.” Mówiono między innymi o tym, jak zachęcać dzieci do samodzielności i budować w nich poczucie własnej wartości.

               Uczniowie

Wyniki egzaminów próbnych opracowane dla każdego zespołu klasowego oddzielnie, zostały też omówione z uczniami. Chodziło o to, aby świadomi swoich mocnych i słabych stron chcieli współpracować z nauczycielem nad poprawieniem umiejętności słabiej opanowanych.

Analiza egzaminów, którą przeprowadzaliśmy z konsultantami programu, przekonała nas, że musimy więcej uwagi poświęcić najliczniejszej grupie uczniów o średnich wynikach. Wielokrotnie ćwiczenie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności oraz uzupełnianie braków dało pożądany efekt na kolejnych próbnych egzaminach, co dodatkowo zmotywowało uczniów.

 

                                                                           Sukces

Po dwuletniej współpracy z KPCN i roku realizacji programy spotkaliśmy się na szkoleniu „Ewaluacja etapowa procesu zmiany. Podsumowanie realizacji Programu.” Był to czas na „smakowanie” sukcesu, podziękowania i refleksje. Wysiłek nasz i naszych uczniów zaowocował.  Indywidualne wsparcie szkoły w ramach Programu realizowanego przez KPCN okazało się nieocenione. Wcześniej brakowało nam nie tylko motywacji, ale i po prostu umiejętności w zakresie interpretowania i wykorzystania wyników egzaminów do doskonalenia procesu kształcenia oraz podniesienia wyników egzaminu. Dzięki warsztatowej formie szkolenia miały praktyczne zastosowanie i dalej je wykorzystujemy w przygotowaniu uczniów do egzaminu. 

Nie ukrywamy, że nie było łatwo. My musieliśmy zmierzyć się z własną frustracją i rutyną, konsultanci KPCN – z nasza nieufnością i niewiarą  w sens podjętych działań. Wiele czasu spędziliśmy szkoląc się, sprawdzając próbne egzaminy i przygotowując ich analizy. Znaleźliśmy jednak receptę na sukces – jest to wysiłek podjęty świadomie i z przekonaniem oraz we współpracy wszystkich organów szkoły: dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów.Efekty działania:
Efekty działania okazały się już po otrzymaniu wyników egzaminów zewnętrznych z kwietnia 2010 r. Rok wcześniej znajdowaliśmy się jako szkoła w staninie 3 z części humanistycznej i 4 staninie w części matematyczno-przyrodniczej. Po roku wyniki uczniów pozwoliły na znalezienie się w staninie 5 zarówno części humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej. Natomiast w roku 2011 znaleźliśmy się na poziomie 7 staninu w części humanistycznej i 6 staninu części matematyczno-przyrodniczej.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - realizacja programu "Indywidualne Wsparcie Szkół" - opiekun Maria Aleksandra Gancarz.

Informacje dodatkowe:
Mimo osiągnięcia sukcesu w dalszym ciągu współpracujemy z KPCEN w Toruniu w zakresie poprawy efektywności kształcenia zgodnie z sentencją " Kto stoi w miejscu, ten się cofa".
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl