strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-07-28 12:03 / 306
Podział na międzyoddziałowe grupy językowe w gimnazjum
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum Publiczne w Rogowie
Szkolna 7
88-420 Rogowo
Autor / autorzy działania:Eliza Reszka, Krzysztof Kuś
rogowo_szkola@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:wyrównywanie szans
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:charakter stały
Forma zajęć:zajęcia edukacyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas I-III gimnazjum
Cel działania:
• dostosowanie poziomu nauczania języka do poziomu umiejętności i możliwości uczniów;
• rozwijanie umiejętności językowych;
• pomoc uczniom zdolnym oraz chętnym do nauki w rozwoju i osiąganiu coraz lepszych wyników w nauce;
• pomoc uczniom z trudnościami w nauce w wyrównywaniu braków w umiejętnościach i wiedzy z języka angielskiego;
• ocenianie przede wszystkim postępów w nauce języka, a w mniejszym stopniu wiedzy.


Szczegółowy opis działania:

W gimnazjum w Rogowie są trzy poziomy grup językowych, nazwanych odpowiednio:

  • zaawansowana
  • średniozaawansowana
  • podstawowa

O przypisaniu ucznia do danej grupy językowej na kolejny rok szkolny decydują:

  • test diagnostyczny, przeprowadzony na koniec roku szkolnego
  • ocena roczna z języka obcego
  • indywidualne możliwości ucznia (posiadane opinie i orzeczenia)

Test diagnostyczny przeprowadza się po klasie 6 szkoły podstawowej oraz po klasach pierwszej i drugiej gimnazjum. Termin testu jest uzgodniony przez nauczyciela języka obcego z uczniami co najmniej dwa tygodnie przed jego przeprowadzeniem.

Ma on na celu sprawdzenie sprawności językowych takich jak: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, znajomość gramatyki i słownictwa oraz reagowanie językowe. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do testu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez nauczyciela języka obcego. Wynik testu rocznego podawany jest w skali procentowej. O przynależności do danej grupy językowej decyduje wyliczona średnia arytmetyczna testu i oceny.

Ustalone na początku pierwszej klasy gimnazjum grupy językowe (według wyliczonej średniej) obowiązują przez cały czas nauki gimnazjum. Mogą one ulegać jednak pewnym modyfikacjom po klasie pierwszej i drugiej w oparciu o osiągnięte efekty pracy na lekcji (ocena roczna) oraz przeprowadzanym teście diagnostycznym. Przyjmuje się, że corocznie w gimnazjum dla klas drugich i trzecich reorganizuje się grupy językowe według następującej zasady – stosowanej nierestrykcyjnie:

  • dwie najlepsze osoby z grupy zmieniają grupę na bardziej zaawansowaną
  • dwie najsłabsze osoby z grupy zmieniają grupę na mniej zaawansowaną

Regulamin stosuje się dla języka wiodącego w Gimnazjum w Rogowie.Efekty działania:
Zastosowanie podziału na międzyoddziałowe grupy językowe w gimnazjum w oparciu o wstępną diagnozę pozwoliły osiągnąć lepsze efekty nauczania. Uczniowie wykazujący zbliżony poziom zdolności językowych znajdując się w jednej grupie motywują się nawzajem do lepszej pracy, a jednocześnie w grupie podstawowej uczniowie nie blokują się podczas wypowiedzi ustnych przed rówieśnikami.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rada Rodziców
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl