strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-05-04 17:01 / 217
Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego realizowana na bazie autorskiego programu nauczania
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu
Konarskiego 14
86-300 Grudziądz
Autor / autorzy działania:Grażyna Otolska-Mróz
gimnazjumnr4@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:uczeń zdolny
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:w każdym kolejnym roku szkolnym od 2009/2010
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas II grup zaawansowanych
Cel działania:
Celem nadrzędnym zajęć innowacji pedagogicznej z języka angielskiego jest głębsze poznanie kultury krajów anglojęzycznych w celu rozwijania szeroko rozumianej świadomości kulturowej młodzieży oraz rozszerzenia zakresu wiedzy z dziedzictwa kulturowego Wielkiej Brytanii i USA. Wszystkie treści programowe wykraczają poza podstawę programową dla III etapu edukacji i są realizowane z wykorzystaniem motywujących, aktywizujących metod i technik pracy.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie z różnymi aspektami wiedzy kulturoznawczej dotyczącej Wielkiej Brytanii i USA;
- wprowadzenie elementów formalnej wiedzy na temat geografii, historii, polityki, edukacji, świąt oraz osiągnięć
w różnych dziedzinach życia;
- wzbogacenie zasobu słownictwa i opanowanie bardziej rozwiniętych struktur gramatycznych.

Szczegółowy opis działania:

Nowatorstwo zajęć innowacji pedagogicznej polega na tym, że treści nauczania obejmują tematykę na czterech płaszczyznach informacji: realioznawstwo (opis realiów i przedstawienie obcej rzeczywistościmaterialnej: pieniądze, znaczki pocztowe, bilety wstępu, przewodniki muzealne, karty potraw, tablice informacyjne. Materiał realioznawczy zwiększa autentyczność nauczania), krajoznawstwo (geografia, historia, wiedza o instytucjach politycznych, państwowych, gospodarczych i kulturalnych. Ważna jest tu korelacja międzyprzedmiotowa), socjoznawstwo (zwyczaje , obyczaje, święta, zachowania sytuacyjne i językowe brytyjskiej i amerykańskiej społeczności), kulturoznawstwo sensu stricte (wytwory intelektu ludzkiego: literatura, sztuka, muzyka i technika).
Pierwszy semestr poświęcony jest na realizację treści związanych z Wielką Brytanią i obejmuje pracę z mapą, poznanie hymnu i flagi, istotne wydarzenia historyczne, Queen Victoria, Henryk VIII i jego żony, drzewo genealogiczne rodziny królewskiej, Londyn, system edukacji, znane uniwersytety, Charles Dickens William Shakespeare, Beatles, kalendarz świąt i uroczystości, stereotyp Brytyjczyka, wynalazcy i naukowcy. Podsumowanie wiadomości następuje za pomocą quizu, konkursu i wystawy o Wielkiej Brytanii.

Drugi semestr przeznaczony jest na realizację treści o USA i obejmuje pracę z mapą, poznanie hymnu i flagi, istotne wydarzenia historyczne, prezydenci, Waszyngton i jego kluczowe obiekty, zwiedzanie Nowego Jorku, system edukacji, znane uniwersytety, Ernest Hemingway, Elvis Presley, Mark Twain, J.K. Rowling, Rolling Stones, A.G. Bel, Edison, BrE/AmE – brytyjska i amerykańska odmiana języka – różnice w słownictwie.

Podsumowanie wiadomości następuje za pomocą quizu, konkursu i wystawy o USA .

Na zajęciach  dominuje audiowizualna metoda nauczania, czyli łączenie zagadnień językowych z materiałem wizualnym (szerokie uwzględnienie multimediów w nauczaniu treści kulturowych).

Stosowane są aktywizujące metody i techniki pracy: filmy kulturoznawcze w oryginalnej wersji językowej z ćwiczeniami do wykonania, prezentacje multimedialne, metodyczna nauka przez piosenkę, wystaw , quizy,  wykonywanie grupowych albumów, przewodników turystycznych, nauka z wykorzystaniem Internetu oraz intensywne korzystanie z bogatych zasobów wypożyczalni lingwistycznej w pracowni językowej (czasopisma młodzieżowe i uproszczona beletrystyka oraz literatura anglojęzyczna  z dołączonymi płytami CD – uczeń czyta i słucha w tym samym czasie).

Ponadto na szczególną uwagę zasługują cykliczne wyjazdy na tygodniowe warsztaty językowe do Londynu z  zakwaterowaniem u rodzin angielskich (raz w trzyletnim cyklu kształcenia).

Uzupełnienie celów szczególowych: 

     - rozwijanie kompetencji językowej i interkulturowej  na najwyższym poziomie;

     - rozwijanie samodzielnej dociekliwości poznawczej;

     - umożliwienie dostępu do obcojęzycznych źródeł informacji;

     - budzenie w uczniach szacunku dla osiągnięć obcego narodu;

     - rozwijanie zainteresowań uczniów jako czynnika motywującego w nauce języka angielskiego;

     - wspieranie uzdolnień i talentów lingwistycznych u młodzieży oraz rozwijanie ich kreatywności .Efekty działania:
- uczniowie dysponują obszerną wiedzą faktograficzną w zakresie szeroko rozumianych aspektów kulturoznawczych;
- nastąpił znaczny wzrost świadomości kulturowej u młodzieży;
- popularyzowana jest kultura brytyjska i amerykańska u nastolatków;
- uczniowie bardzo chętnie wyjeżdżają na szkolne warsztaty językowe do Londynu;
- została poszerzona oferta edukacyjna szkoły;
- widoczne podniesienie jakości pracy naszego gimnazjum.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Cyklicznie współpracujemy z biurem turystyki młodzieżowej ATAS w Bydgoszczy w zakresie współorganizacji warsztatów językowych w Londynie.

Informacje dodatkowe:
We wrześniu 2006 roku autorski program nauczania "Elementy kulturoznawstwa krajów obszaru anglojęzycznego: Wielka Brytania i USA" został zatwierdzony do realizacji i wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania. Najpierw realizowany tylko w ramach koła dla uzdolnionych lingwistycznie. Od września 2009r. do czerwca 2012 r. wdrożony jako nowatorskie działanie programowe w klasach drugich (tylko w grupach zaawansowanych, w wymiarze jednej dodatkowej godziny języka angielskiego tygodniowo). Od września 2012 r. zajęcia prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.gim4.grudziadz.com.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl