strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-02-21 22:07 / 184
Program Poprawy Efektywności Kształcenia
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach
Wierzchosławice, 19
88-140 Gniewkowo
Autor / autorzy działania:Dyrektor szkoły/zespól ds. dydaktycznych/grono pedago-giczne
spwierz1@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Od roku 2010 program jest realizowany w obecnej formie.
Forma zajęć:Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie szkoły
Cel działania:
Cel ogólny: Poprawa efektywności kształcenia w szkole (lepsze wyniki sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI w szkole podstawowej).
Cele szczegółowe:
• doskonalenie efektów procesu dydaktycznego we wszystkich standardach egzaminacyjnych
• zmniejszenie liczby uczniów osiągających bardzo niskie wyniki sprawdzianu, zwiększenie liczby uczniów z wyższymi wynikami
• świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie skuteczności działań dydaktycznych i wychowawczych, które wpłyną na sukcesy uczniów i zminimalizują dydaktyczne porażki
• kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych
• korelacja działań uwzględniających program nauczania, standardy wymagań i umiejętności kluczowe,
• systematyczne śledzenie i analizowanie skuteczności podejmowanych działań oraz wyciąganie wniosków i ewaluacja owych działań,
• monitorowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów,
• uświadomienie rodzicom potrzeby ścisłej współpracy.

Szczegółowy opis działania:

Od kilku lat, w naszej szkole, zespół do spraw dydaktycznych jest odpowiedzialny za opracowanie Programu Poprawy Efektywności Kształcenia (PPEK). Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI. Wnikliwa analiza ilościowa i jakościowa pozwala na wzmocnienie mocnych i eliminację słabych stron wiedzy i umiejętności naszych uczniów. PPEK realizują wszyscy nauczyciele na każdym nauczanym przedmiocie, a także na zajęciach pozalekcyjnych. Współodpowiedzialni za realizowany program są także rodzice.

W ramach realizacji PPEK podejmujemy następujące działania:

 • po uzyskaniu wyników z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  następuje ilościowa analiza surowych wyników przez nauczycieli przedmiotów wiodących  (w tym egzaminatora) w klasie VI,
 • następnie nauczyciele przeprowadzają analizę jakościową, interpretując treści wyników, dokonują analizy kontekstowej, czyli wskazują czynniki mające wpływ na poziom wyników sprawdzianu, innych niż wiedza i umiejętności uczniów, zbierają informacje od nauczycieli przedmiotów, wychowawców klas i dyrektora szkoły z uwzględnieniem czynników indywidualnych, środowiskowych i pedagogicznych takich jak: frekwencja uczniów, dysfunkcje, zajęcia pozalekcyjne, zainteresowania,  średnie wyniki w nauce, uzdolnienia kierunkowe, funkcjonowanie systemu rodzinnego, współpraca rodziców ze szkołą, liczebność uczniów w klasach, baza i wyposażenie szkoły, rozkład zajęć, wykształcenie nauczycieli, itp.
 • po analizie ilościowej i jakościowej wyników sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI zespół nauczycieli przedstawia na Radzie Pedagogicznej wnioski z przeprowadzonych analiz,
 • we wrześniu nauczyciele wszystkich przedmiotów zgłaszają zespołowi do spraw dydaktycznych zadania do realizacji ze standardu, który wypadł najsłabiej na sprawdzianie zewnętrznym, zadania te są ujęte  w Programie  Poprawy Efektywności Kształcenia,
 • w PPEK umieszczamy również działania w obrębie pozostałych standardów, przy pomocy których chcemy doskonalić i pogłębiać wiedzę i umiejętności uczniów,
 • przygotowujemy dla uczniów ofertę zajęć dodatkowych (kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, zajęć specjalistycznych),
 • zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • opracowaliśmy w zespołach przedmiotowych narzędzia badawcze, służące porównaniu wiedzy i umiejętności doskonalonych w ramach realizacji PPEK (np.: ciche czytanie ze zrozumieniem w klasach II i III, ćwiczenia w posługiwaniu się kategoriami czasu – historia kl. IV i V, j. angielski kl. IV i V),
 • następuje intensyfikacja pracy wszystkich podmiotów szkoły (dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice) podczas całego roku szkolnego w ramach realizacji zadań ujętych w PPEK,
 • organizujemy szkolenia, warsztaty i pedagogizacje rodziców zapraszając specjalistów wspierających proces dydaktyczno–wychowawczy w szkole,
 • w ramach współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego każdego roku nauczyciele kl. VI organizują wspólne rozwiązywanie i analizowanie testu przez uczniów i rodziców,
 • systematycznie analizujemy wyniki nauczania podczas całego roku szkolnego, dokonujemy podsumowania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o oceny bieżące i opracowane testy,
 • motywujemy uczniów do nauki poprzez stosowanie metod aktywnych, różnorodnych form pracy, indywidualizację procesu lekcyjnego, możliwość prezentowania swojej wiedzy i umiejętności na apelach, uroczystościach i prezentacjach w Gminnym Klubie Twórczego Ucznia,
 • każdego roku zespół do spraw dydaktycznych dokonuje ewaluacji PPEK, wyciągane są wnioski z realizacji programu, które służą do planowania zadań na następny rok szkolny.


Efekty działania:
Uzyskanie lepszych wyników na sprawdzianie zewnętrznym oraz poprawa efektywności kształcenia w szkole:
- Na sprawdzianie zewnętrznym w 2011 roku uczniowie uzyskali najniższy wynik w stan-dardzie PISANIE. Wskaźnik łatwości wyniósł 0,48. Uczniowie na sprawdzianie zewnętrz-nym w klasie VI w kwietniu 2012 r. uzyskali wynik wyższy - wskaźnik łatwości wyniósł 0,54.
- Z podsumowania Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w roku szkolnym 2011/2012 wynika, że uczniowie poprawili doskonalone umiejętności.
- Działalność zajęć dodatkowych wpływa na poprawę efektywności kształcenia w szkole: - koło matematyczne- uczeń klasy VI został zwolniony ze sprawdzianu zewnętrznego –laureat wojewódzkiego konkursu matematycznego (2012r.),
- koło informatyczne –I i II miejsce w gminnym konkursie informatycznym (2012r.).
- Na koniec roku szkolnego 2010/2011 średnia ocen uczniów wynosiła 3,99, natomiast w roku 2011/2012 – 4,03.
- W roku szk. 2010/2011 i 2011/2012 wszyscy uczniowie otr

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – przeprowadzanie konkursów przedmiotowych zorga-nizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- KPCEN w Bydgoszczy i Toruniu – przeprowadzanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
- Koordynator Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w szkole: założenie KIPU, opraco-wanie PDW i IPETów.
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Inowrocławiu: opinie i orzeczenia, konsultacje,
- Pedagog szkolny – pedagogizacja rodziców, pogadanki w klasach,
- Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.


Informacje dodatkowe:
Miarą sukcesu szkoły jest ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Jednym z czynników wpływających na poprawę efektywności kształcenia jest niewątpliwie opracowany przez zespół do spraw dydaktycznych, po konsultacjach z nauczycielami, Program Poprawy Efektywności Kształcenia. Zadania wynikające z tego programu są realizowane przez wszystkich nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. Należy pamiętać, że rozwój dziecka nie odbywa się jedynie podczas lekcji, kiedy tworzymy warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności. Ważny jest również kontekst pozaszkolny. Tylko poprzez szerokie spojrzenie na ucznia oraz zróżnicowaną ofertę działań możemy oczekiwać pożądanych sukcesów.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.sp1wierzchoslawice.republika.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl