strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-01-20 14:29 / 11311   K. Olszak dla dyrektorów i samorządów
Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych - przypomnienie

Bydgoszcz, 18 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie oraz inne organy prowadzące,

Dyrektorzy Szkół

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

W związku z niedopełnianiem czynności w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim przypomina, że:

 

1. Zgodnie z art. 85s ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), na dyrektorze szkoły, a w stosunku do nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły - na organie prowadzącym, spoczywa obowiązek zawiadomienia ukaranego nauczyciela, lub nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, o zatarciu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1-3, tj.:

a) nagany z ostrzeżeniem;

b) zwolnienia z pracy;

c) zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania.

 

Odpis orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu, dołączony do akt osobowych po zatarciu kary, o której mowa jest wyżej, ulega zniszczeniu przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący. Dyrektor szkoły, a w stosunku do nauczyciela pełniącego funkcje dyrektora szkoły- organ prowadzący, zawiadamia ukaranego nauczyciela o zatarciu kary i zniszczeniu orzeczenia o ukaraniu, dołączonego do jego akt osobowych.

 

Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, podlegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a kara dyscyplinarna, o której mowa w pkt 3, po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.

 

2. Zgodnie z art. 85z ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w przypadku zawieszenia nauczyciela/dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim uprzejmie zwraca się o każdorazowe zawiadomienie Komisji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia (bez względu na fakt, czy nauczyciel złożył odwołanie od zawieszenia czy też nie).

 

Zawiadomienie zgodnie z art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7 ustawy Karta Nauczyciela winno zawierać:

a) dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru - nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) informację o zawieszeniu nauczyciela/dyrektora w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia (dzień, miesiąc, rok).  

 

Zawiadomienia, o których mowa jest wyżej, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim przesyła w postaci elektronicznej do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych - CROD, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Dane osobowe nauczyciela  usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela albo dyrektora szkoły, sporządzonego odpowiednio przez dyrektora szkoły albo organ prowadzący i przesłanego do rejestru niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia, za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o każdorazowe zawiadamianie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim o zakończeniu okresu zawieszenia nauczyciela.

 

Ponadto informuję, że:

  • prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje dyrektorowi szkoły - w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
  • informacji z rejestru udziela się na wniosek, który składa się na formularzu w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
  • wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1378),
  • wniosek w postaci papierowej przesyła się na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  • wnioski w postaci elektronicznej mogą złożyć osoby, które posiadają konto na e-PUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną.

W  razie  pytań  i  wątpliwości  podaję  dane  kontaktowe  do  Komisji  Dyscyplinarnej  dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim:

 

Sekretarz Komisji: inspektor Katarzyna Olszak, tel. 52-34-97-632, e-mail: kolszak@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Przewodniczący Komisji, starszy wizytator Zbigniew Blinkiewicz, tel. 52-30-30-223,

Zastępca Przewodniczącego, starszy wizytator Violetta Jaśkiewicz, tel. 52-34-97-619,

Zastępca Przewodniczącego, starszy wizytator  Iwona Andrzejewska, tel. 52-34-97-637.     
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl