strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2013-06-24 08:24 / 3673   K. Mikulskiważna informacja dla rodziców i uczniów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy

Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

          Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

 

          W związku z powyższym przypominamy o obowiązujących procedurach i terminach przy typowaniu kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów:

          W terminie do 28 czerwca 2013 r. dyrektor szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. Zwracamy uwagę, że kandydata - tylko jednego - do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół - po jednym kandydacie z każdej szkoły).

 

          W przypadku braku uczniów spełniających kryteria, zgodnie z wymaganiami określonymi wyżej, należy również przesłać do Kuratorium informacje podając, w jakiej szkole, lub szkołach (w przypadku zespołów) nie wytypowano kandydatów.  Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2013/2014, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.

           W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1-6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

  • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
  • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem (zgodnie z warunkami zawartymi w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy), przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2013 r.,
  • w terminie do 27 czerwca br. rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
  • dyrektor szkoły - w terminie do 28 czerwca br. - przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

 Powyższe terminy dotyczą również szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

 

          Bardzo prosimy Państwa dyrektorów o przygotowanie wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów tak, aby nie zawierały błędów w danych kandydata.

          Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć w postaci papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2013 r. (załącznik nr 1- plik programu Word), na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem "Stypendium Prezesa Rady Ministrów".

          W przypadku braku kandydata należy wypełnić oświadczenie z podaniem przyczyny, dla której nie wytypowano kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów i złożyć je w Kuratorium w postaci papierowej.

 

          Pracownikiem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, odpowiedzialnym za procedurę typowania kandydatów do stypendium,  jest  p. Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Strategii i Rozwoju, e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl tel. 52 34 97 602 lub 52 34 97 618.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl