strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-09-19 13:03 / 7474   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

15 września 2017 r. odbyła się konferencja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dotycząca podsumowania letniej edycji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Pan Kurator przypomniał, że każdy organizator wypoczynku (m.in. kolonii, obozu, biwaku, półkolonii) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu. 

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zarejestrowano 1 346 turnusów dla 55 181 dzieci i młodzieży. Jest to o około 20% więcej zgłoszeń niż w roku ubiegłym. Na terenie naszego województwa zorganizowano 1 102 turnusy, dla 44 990 uczestników. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy skontrolowali około 25% zarejestrowanych form wypoczynku. Prowadzenie stałego monitoringu pozwoliło na ocenę atrakcyjności programów, nowatorstwa pomysłów, aktywności uczestników oraz aktywizacji i zaangażowania lokalnego środowiska, a co najważniejsze nadzór w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem decyzji o zakończeniu prowadzenia wypoczynku. 

 

Dużego nakładu pracy wymagały zadania związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym. W tym celu udzielono zamówienia publicznego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych na zorganizowanie kolonii. Na realizację wypoczynku letniego w 2017 roku dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego została przeznaczona kwota 1 209 000 zł wyodrębniona w budżecie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W ramach otwartego konkursu ofert rozdysponowano kwotę 729 000 zł. Wypoczynek dla 383 uczestników (w formie powierzenia) zorganizowały organizacje pożytku publicznego w ośrodkach wypoczynku w Jarosławcu, Funce i Tleniu. Kwota 323 580 zł została przekazana w formie wsparcia na organizację wypoczynku dla 807 uczestników, w tym 60 osób niepełnosprawnych.  W trybie zamówienia publicznego wyłoniono 4 podmioty, którym powierzono organizację wypoczynku dla 543 uczestników. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie to 480 000 zł. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl