strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2009-01-21 15:15 / 383   J. Popielewski informacje ogólne
Konkurs na kandydata na wicedyrektora Szkoły Europejskiej ds. szkoły podstawowej w Alicante

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na kandydata na wicedyrektora Szkoły Europejskiej ds. szkoły podstawowej w Alicante.Osoba wyłoniona w drodze procedury konkursowej otrzyma rekomendację Ministra Edukacji Narodowej i będzie mogła przystąpić do konkursu na stanowisko wicedyrektora Szkoły Europejskiej ds. szkoły podstawowej w Alicante, który zostanie przeprowadzony przez Sekretarza Generalnego Rady Szkół Europejskich w Brukseli w dniu 27 marca 2009 r.

Do obowiązków osoby, która wygra konkurs będzie należało
zarządzanie Podstawową Szkołą Europejską w Alicante.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • spełnienie wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, (Dz. U. Nr 89, poz. 826, z późn. zm.);
 • biegła znajomość dwóch języków spośród trzech języków: angielski, francuski i niemiecki.

Wymagania dodatkowe:
 • znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej i stopień awansu zawodowego;
 • kopia dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2009 r. na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, Aleja Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs - Szkoły Europejskie".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych w dniu 16 lutego 2009 r. godz. 10.00. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 34-74- 838 lub (0-22) 34-74-677.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl