strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » kwalifikacyjne kursy zawodowe

2021-10-20 13:14 / 9050   M. Bazelakważna informacja informacje ogólne
Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - obowiązuje od 1 września 2019 r.

Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu:

 

 1. Na podstawie § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2019 r., poz. 391) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdza kurator oświaty.

 2. Program kursu powinien zostać przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2019 r., poz. 391).

 3. Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz.652) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  zawiera:
  1) nazwę formy kształcenia;
  2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
  3) wymagania wstępne dla uczestników;
  4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
  5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
  6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
  7) opis efektów kształcenia;
  8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
  9) sposób i formę zaliczenia.

 4. Dokumentacja kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zawiera:*
  1) program nauczania;
  2) dziennik zajęć;
  3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia.

 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zawiera: **
  1) imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
  2) numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
  3) nazwę kursu;
  4) wymiar godzin kształcenia na kursie;
  5) nazwę i adres podmiotu prowadzącego kurs;
  6) termin, w jakim odbył się kurs;
  7) datę wydania zaświadczenia;
  8) informację o zatwierdzeniu kursu przez właściwego kuratora oświaty;
  9) numer zatwierdzenia, o którym mowa w pkt 8.

 6. Załączony do wniosku program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu należy przesłać w dwóch egzemplarzach.
 7. W przypadku zmiany aktów prawnych lub zmian dokonanych przez organizatora kursu w realizacji zatwierdzonego przez kuratora oświaty programu kursu, organizator przedkłada program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu do ponownego zatwierdzenia.

* § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu osoba. 

** § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl