strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-07-29 10:34 / 429
Nie boję się mówić po angielsku!
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
Polna 1
88-190 Barcin
Autor / autorzy działania:Marzena Wolska; Lucyna Taraska
dyr@gimbarcin.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:16.03.2015.-31.12.2015.
Forma zajęć:zajęcia edukacyjne,turystyczne,pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie i nauczyciele placówek oświatowych gminy
Cel działania:
- przełamanie bariery komunikowania się w języku angielskim;
- krzewienie idei wolontariatu - zatrudnienie native speakera do pracy dla Europejskiego Forum Młodzieży;
- promocja Gminy Barcin w języku angielskim;
- wyrównywanie szans edukacyjnych;
- rozwijanie postawy tolerancji dla ludzi z innych kręgów kulturowych.

Szczegółowy opis działania:

Zatrudniony przez 3 podmioty native speaker, po ustaleniu szczegółowego harmonogramu w uzgodnieniu z nauczycielami z zaangażowanych placówek, uczestniczył/prowadził zajęcia konwersacyjne z jezyka angielskiego, gry i zabawy językowe dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych - od przedszkoli po osoby dorosłe. Zadaniem native speakrea było włączanie się w przebieg zajęć lekcyjnych, sprawdzanie z uczniami przygotowanych zadań domowych, upewnianie się, czy poprawnie zrozumieli polecenie do zadania, na ile zapamiętali treść przeczytanego czy wysłuchanego tekstu, prowadzenie krótkich dialogów. Native speaker prowadził też rozmowy indywidualne z uczniami - dotyczyły one tematów realizowanych przez grupę/klasę lekcji, a w przypadku ucznia zdolnego - ich zainteresowań czy pasji. Spotkania z dorosłymi zawsze dotyczyły wskazanych wcześniej potrzeb. Pracownicy komisariatu policji sygnalizowali możliwe tematy zajęć i ćwiczeń, wynikające z ich codziennej pracy. Podobnie wyglądała tematyka spotkań z pracownikami uzędu miasta - krótkie dialogi, zastosowanie wyrażeń w rozmowie z petentem urzędu.

W całości projektu, szczególnie w pierwszym jego etapie, zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na to, by osmielić w najprostszy sposób zachęcić uczestników do podejmowania rozmowy, reagowania językowego w odpowiedzi na pytanie czy wypowiedź w języku angielskim. Native speaker pozostawał w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego całej gminy. Szczególnie w drugim etapie projektu sam wymieniał się informacjami na temat możliwych terminów jego spotkań z uczniami. Z czasem terminy wizyt w szkołach były ustalane na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania. W czasie przerwy wakacyjnej, współpracując przede wszystkim z uczniami i nauczycielami Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie, native speaker czuwał nad powstawaniem filmu w języku angielskim o Gminie Barcin. Do realizacji tego zadania wykorzystywano bazę i zasoby Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie oraz innych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Barcin. Już w trakcie realizacji projektu okazało sie, że zainteresowani są jeszcze inni członkowie lokalnej społeczności. W związku z tym, harmonogram zajęć był na bieżąco modyfikowany tak, by wziąć pod uwagę jak największą ilość chętnych do współpracy mieszkańców. Organizowano dojazd prowadzącego do pobliskich szkół samochodami prywatnymi nauczycieli, poczęstunek, czy posiłki dla native speakera. Efekty działania:
- uczniowie i nauczyciele z naszej gminy poszerzyli swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
- nawiązały się przyjaźnie, całe rodziny angażowały się w zapewnianie gościowi atrakcji;
- nasi uczniowie licealiści osiągnęli wysokie wyniki z języka angielskiego na egzaminach maturalnych;
- zainteresowano tematem pracy dla Europejskiego Forum Młodzieży;
- uczestnicy działania zwiększyli poczucie własnej wartości, poszerzyli kompetencje i umiejętności interpersonalne;
- trwałym rezultatem tego zadania jest film z komentarzem w języku angielskim promujący Barcin.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Urząd Miejski w Barcinie - uczestnicy zajęć, finansowanie projektu;
- anonimowi sponsorzy - z przeznaczeniem na wynagrodzenie, posiłki, lokal mieszkalny native speakera;
- Miejski Dom Kultury w Barcinie - podmiot zatrudniający, współpraca przy podsumowaniu projektu;
- inne placówki oświatowe goszczące native speakera na swoich zajęciach.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl