strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-03-12 19:02 / 420
Działalność Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK
Działanie opracowano w placówce:Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Żwirki i Wigury 15 i 21
87-100 Toruń
Autor / autorzy działania:Adam Bojar
sekretariat@sosw.torun.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od września 2009 do chwili obecnej
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:wychowankowie internatu
Cel działania:
- rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych;
- rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności wychowanków;
- wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej;
- wdrażanie do przestrzegania prawa ochrony przyrody;
- zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.


Szczegółowy opis działania:

"Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, dębów i buków.”                                                                                                                                                                                                                                                                                              J.A. Komeński,  Wielka dydaktyka

 

Swą działalność Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne im. Tony'ego Halika, zawiązane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu rozpoczęło we wrześniu 2009 roku. Jego oferta skierowana jest do zainteresowanych wychowanków internatu, którymi są uczniowie niepełnosprawni umysłowo. Nabór do zespołu odbywa się w sposób dobrowolny i trwa przez cały rok szkolny. Powstała grupa zainteresowanych uczestników jest zawsze chętna do pracy pozalekcyjnej. Podejmowane działania w zakresie nauczania i wychowania są realizowane w oparciu o program, który zawiera wiele treści związanych ze środowiskiem rodzinnym wychowanka i specyfiką regionu. Podczas zajęć uczniowie uczą się o Polsce, poznają swoją miejscowość, naszą kulturę, obyczaje, język. Poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic powinno odbywać się od najmłodszych lat. Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualna ma problem w zrozumieniu przedstawianych treści i dlatego warto mu je zobrazować w postaci organizowanych wyjść, wycieczek i rajdów, których celem jest zgłębienie wiedzy w praktyce. Radość, zachwyt, podziw, zdziwienie, szacunek dla rodzinnych stron, dorobku kulturalnego miasta, regionu i kraju - to przeżycia i emocje, które wpływają na ich poznanie na podstawie bogatszej już wiedzy.

Postawione zadania i cele programowe realizujemy poprzez wdrażanie programu autorskiego „Podróże kształcą najpiękniej", opartego o bezpośrednie działanie, tj. turystykę kwalifikowaną, krajoznawstwo i obserwację przyrody, połączone z jednoczesnym zdobywaniem odznak PTTK. Program zyskał popularność nie tylko w środowisku uczniów, ale również wśród wychowawców internatu, którzy dostrzegli w nim potencjał rozwojowy dla swoich podopiecznych, czego efektem jest wzbogacanie indywidualnych programów wychowawczych o jego elementy.

W regularnych odstępach czasu odbywają się wspólne wycieczki krajoznawcze, które oprócz korzyści edukacyjnych pomagają skonsolidować środowisko wychowanków i pozytywnie wpływają na integrację nowoprzybyłych do ośrodka wychowanków, pozwalając im odkryć najbliższą okolicę i posiąść umiejętności niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim. Systematycznie organizowane są wyjścia w ciekawe miejsca, które warto zwiedzić. W wolnym czasie - po lekcjach oraz w soboty - wychodzimy z grupą na rajdy po wcześniej zaplanowanych trasach. Zabieramy ze sobą przewodniki krajoznawcze, mapy szlaków. Z niesłabnącą pasją bierzemy udział w organizowanych przez komisję statutową oraz Klub SKARMAT Imprezach na Orientację. Stanowią one formę zabawy terenowej, polegającej na potwierdzeniu - w określonym limicie czasu - swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. Wpływa to doskonale na rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, a przede wszystkim nabycie pewności siebie, brania odpowiedzialności za powzięte decyzje. Poza tym uczniowie mają szansę zdobywać kolejne stopnie odznak turystycznych przyznawanych przez PTTK,np.: Odznak Turystyki Pieszej, Imprez na Orientację, Turysty Przyrodnika oraz Miłośnika Twierdzy Toruń. Otrzymywane przez uczestników odznaki, nagrody, dyplomy są ich osobistym sukcesem, powodem do dumy i radości.Efekty działania:
W trakcie realizacji programu wychowankowie:
- poznawali własny region, jego historię, zabytki;
- podejmowali działania o charakterze badawczym;
- poznawali wyposażenie turysty z uwzględnieniem rodzaju turystyki, potrafią obsługiwać aparat fotograficzny, kompas, odbiornik GPS;
- poznali znaki turystyczne oraz szlaki naszych okolic;
- w razie potrzeby potrafią udzielić pierwszej pomocy;
- poprzez aktywne uczestnictwo stali się bardziej otwarci i tolerancyjni, a także nabrali wiary w siebie i własne umiejętności,
- potrafią współpracować w zespole.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Klub Imprez na Orientację SKARMAT - pomoc w organizacji imprez plenerowych.


Informacje dodatkowe:
Podejmowane działania, wydarzenia oraz sukcesy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego nr 69 im. Tony Halika można na bieżąco śledzić na witrynie internetowej: http://www.internatsosw.dbv.pl/news.php lub portalu społecznościowym Facebook:
https://web.facebook.com/Internat-SOSW-Toruń-236401209843098/Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.internatsosw.dbv.pl/news.php© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl