strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-05-10 19:24 / 373
Od księgi stronicy do świata tajemnicy
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa w Siemkowie
Siemkowo, 10
86-141 Lniano
Autor / autorzy działania:Krystyna Kuszmiersz, Małgorzata Wróblewska, Karolina Świderska, Grażyna Wróbel, Emilia Dekowska
spsiemkowo@wp.pl
Dział i zakres działania:wyrównywanie szans
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Cały rok
Forma zajęć:zajęcia lekcyjne i pozalekcyny
Adresat zajęć:uczniowie klas 1-3
Cel działania:
• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem - rozumienia tekstów i poleceń;
• poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego - wzrost poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• wzrost zaangażowania rodziców podczas głośnego czytania dzieci w domu;
• rozwijanie wyobraźni, twórczego i kreatywnego myślenia;
• prezentowanie wytworów pracy dzieci i ich talentów;
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• kształtowanie u uczniów postaw i relacji społecznych.


Szczegółowy opis działania:

Badania dotyczące umiejętności uczniów wykazały, że brak umiejętności czytania ze zrozumieniem jest przyczyną niepowodzeń szkolnych uczniów. W związku z powyższym szkoła opracowała i wdrożyła innowację pedagogiczną „Od księgi stronicy do świata tajemnicy”. W ramach zajęć edukacyjnych systematycznie prowadzono między innymi: pracę z tekstem, zadawano pytania do tekstu, wskazywano głównych bohaterów, ustalano kolejność zdarzeń, wyszukiwano wskazane fragmenty tekstu, analizowano zadania tekstowe z matematyki, sprawdzano rozumienie poleceń przeczytanych samodzielnie. Raz w miesiącu przeprowadzano testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Na zajęciach wykorzystuje się prasę dziecięcą „Bunio”, „Franek” i „Ortofanek”.  Dwa razy w tygodniu przed rozpoczęciem zajęć czyta się uczniom literaturę dziecięcą zgodnie z programem pracy szkoły w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Od poniedziałku do piątku uczniowie czytają głośno w domu wybrane teksty pod kontrolą i za potwierdzeniem rodziców. W ramach tego został stworzony arkusz monitorowania tej czynności. Przez cały rok szkolny trwa konkurs czytelniczy na najlepszy dzienniczek lektur prowadzony przez bibliotekę szkolną. Raz w roku przygotowuje się konkurs wiedzowy pt. „Pluszowy miś”, który przygotowuje również dzieci do powiatowego konkursu czytelniczego „Igraszki z lekturą” oraz konkursów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w warsztatach „Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem”.  Efekty działania:
Uczniowie:
• czytają we właściwym tempie - płynnie i poprawnie;
• rozumieją czytane teksty i polecenia;
• otrzymują lepsze wyniki ze sprawdzianów z umiejętności "czytanie";
• wypowiadają się chętniej, ich wypowiedzi są bogatsze, barwniejsze;
• prezentują na forum klasy i szkoły swoje zainteresowania oraz umiejętności: aktorskie, recytatorskie, plastyczne;
• czytają literaturę i czasopisma dziecięce;
• chętniej pracują w grupach, dyskutują na temat przeczytanych książek, są kreatywni, odpowiedzialni za powierzone zadania;
• samodzielnie potrafią zagospodarować czas wolny w domu, czytając literaturę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rodzice, nauczyciele, biblioteka gminna, zaprzyjaźnione szkoły podstawowe, partnerzy szkoły.

Informacje dodatkowe:
Realizacja innowacji przynosi pożądane efekty. Program działań został umieszczony na tablicy informacyjnej. Działania te prowadzą do lepszej współpracy pomiędzy rodziną a szkołą. Z niektórych naszych propozycji takich jak: głośne czytanie podczas zajęć świetlicowych i w domu przez dziecko, korzystają nauczyciele z innych szkół.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.siemkowo.szkolna.net© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl