strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-02-22 10:19 / 346
Staże zawodowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
Działanie opracowano w placówce:Zasadnicza Szkoła Samochodowa
Powstańców Wielkopolskich 63
85-090 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:dr inż. Tomasz Kałaczyński
sek@zss.pl
Dział i zakres działania:kształcenie zawodowe
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:20 dni roboczych
Forma zajęć:praca w przedsiębiorstwie naprawy i obsługi poj.
Adresat zajęć:uczniowie klas III Zasadniczej Szkoły Samochodowej
Cel działania:
- podniesienie poziomu dostosowania kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności;
- przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie poziomu praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu;
- podniesienie poziomu kultury pracy stażystów;
- podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia poprzez partycypację pracodawców w procesie tworzenia programów kształcenia zawodowego.


Szczegółowy opis działania:

Staże zawodowe realizowane są  w przedsiębiorstwach, których zakres prowadzonej działalności związany jest z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

 

Pracodawca ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać poniższe warunki:  być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz posiadać siedzibę główną, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko–pomorskiego.

 

Kandydat ubiegający się o staż musi spełniać poniższe warunki: być uczniem/absolwentem Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy,  mieć ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia stażu .

 

Przy ocenie aplikacji na staż komisja rekrutacyjna, przyznaje punkty za: udokumentowaną trudną sytuację ekonomiczną rodziny, frekwencję na zajęciach szkolnych w poprzednim roku szkolnym, ocenę z zachowania w poprzednim roku szkolnym, średnią ocen z I semestru, znajomość języków obcych.

 

Uczniowie uzyskując status stażysty uczestniczą w szkoleniu z zakresu: prezentacji przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie – charakterystyka działalności, przedstawienie i omówienie zasad organizacji prac, przedstawienie i omówienie obowiązków pracodawcy i stażysty, kultura pracy, zasady BHP.

W wyniku realizacji stażu zawodowego w wymiarze 160 godzin (20 dni roboczych) w wybranym przez siebie przedsiębiorstwach w okresie  letnim stażyści zapoznają się ze: strukturą technologiczno–organizacyjną, obiegiem dokumentacji w zakładzie, procedurą przyjmowania pojazdów do obsługi i naprawy, procedurą kontroli stanu technicznego pojazdów i ich zespołów oraz zabiegami obsługowo–naprawczymi na stanowiskach i w warsztatach specjalistycznych.

Staże zawodowe udokumentowane są prowadzeniem dzienników staży zawodowych, listy obecności.

Uzyskanie pisemnej pozytywnej opinii pracodawcy oraz złożenie dokumentacji potwierdzającej realizacje stażu uczeń otrzymuję stypendium stażowe oraz certyfikat potwierdzający odbycie stażu zawodowego.Efekty działania:
Staż zawodowy ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych ukierunkowanych na specjalizację w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
W szczególności w wyniku odbycia stażu zawodowego uczeń potrafi:
- wykonać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą,
- obsłużyć podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne zakładu,
- dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole i dyscypliny,
- zorganizować i utrzymać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
- ocenić jakość wykonanej pracy,
- zastosować się do zasad bhp, p.poż. i ochrony środowiska.
Realizacja staży zawodowych wpływa na uzyskiwanie pozytywnych wyników egzaminu zawodowego - wszyscy uczestnicy stażu zawodowego zdali egzamin zawodowy.
Wymiernym efektem realizacji staży zawodowych dla uczniów ZSZS jest możliwość podjęcia pracy u pracodawcy, u którego odbywali staż zawodowy.
W latach 2012-14 w stażach udział wzięło 15 uczniów szkoły zawodowej, 4 podpisało umowę o prac

Informacje dodatkowe:
Rady i przestrogi dla których chcieli je podjąć:

- konieczność omówienia zasad realizacji stażu zawodowego dla pracodawców i stażystów;
- omówienie oczekiwań pracodawców oraz weryfikacja struktury technologiczno-organizacyjnej w aspekcie możliwości realizacji stażu zawodowego przez przedsiębiorcę;
- konieczność realizacji spotkań: organizacyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych dla stażystów;
- podjęcie współpracy z osobami, którzy organizują podobne przedsięwzięcia w celu wymiany doświadczeń.

Sposób upowszechniania: strona internetowa, prasa, gabloty informacyjne oraz spotkania informacyjne.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl