strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2011-11-27 18:09 / 2
"W trosce o ojczystą mowę" - doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych.
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
Mała Nieszawka, Toruńska 64
87-103 Toruń
Autor / autorzy działania:grono pedagogiczne szkoły
sp_malanieszawka@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:niektóre mają charakter stały, inne wpisywane są w "Priorytety dydaktyczno-wychowawcze" ustalane wspólnie przez uczniów, rodziców i nauczycieli na dany rok szkolny
Forma zajęć:zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas I-IV
Cel działania:
Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

Uczeń:
- doskonali praktyczne umiejętności językowe,
- kształtuje nawyk świadomego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie,
- doskonali umiejętność odbioru różnych tekstów, kultury, sztuki,
- redaguje różnorodne formy wypowiedzi,
- ma możliwość samorealizacji i prezentacji swoich uzdolnień humanistycznych,
- prezentuje efekty swojej pracy publicznie i promuje szkołę,
- bierze udział w konkursach i akademiach szkolnych,
- rozwija ekspresję twórczą, kreatywność oraz wyobraźnię językową,
- wzbogaca słownictwo,
- uczestniczy w warsztatach promujących czytelnictwo.


Szczegółowy opis działania:

Lp.

Zadania stałe

Efekty

1.

Udział uczniów w konkursie przedmiotowym z języka polskiego.

Laureatka i finalistka w roku szkolnym 2010/2011

2.

Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „Słowo daję”.

Wyróżnienia w Małym Finale

3.

Udział w Powiatowych Potyczkach z Języka Polskiego organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Chełmży.

II miejsce w roku szkolnym 2010/2011

4.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Gramatyczno-Ortograficznym im. ks. Onufrego Kopczyńskiego organizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie.

Wyróżnienia

5.

Wewnątrzszkolne konkursy ortograficzne: „Złote Pióro” — kl. I-III i „Ortograficzna Corrida” — kl. IV-VI.

Udział wszystkich uczniów w konkursach i powiększająca się liczba uczniów piszących bezbłędnie.

6.

Udział uczniów  w warsztatach czytelniczych „Głośno czytam, mądrość chwytam” organizowanych przez szkolną bibliotekę.

Wzrost czytelnictwa w szkole, podniesienie poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów.

7.

Kąciki językowe w klasach tworzone przez uczniów.

Wzrost czujności językowej uczniów.

8.

Redagowanie przez uczniów artykułów do dwumiesięcznika szkolnego „Kleksik”.

Doskonalenie redagowania różnych form wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.

9.

Udział uczniów w akademiach, apelach, występach pozaszkolnych.

Publiczne prezentowanie uzdolnień i efektów swojej pracy, pokonywanie tremy.

10.

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania humanistyczne.

Poszerzenie wiedzy humanistycznej, „pisanie wierszy”, przygotowywanie scenariuszy przedstawień, dekoracji, rekwizytów.

 

Lp.

Zadania wynikające z „Priorytetów dydaktyczno – wychowawczych” i inne

Efekty

1.

Udział uczniów w projektach unijnych „Czego Jaś się nie nauczy…” i „Z Małgosią po naukę”   (zajęcia ortograficzne, zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną, zajęcia teatralno-językowe).

Prezentacja osiągnięć podczas konferencji podsumowującej projekt w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Motto prezentacji „Czego Jaś się nauczy, to i Jan będzie umiał. Kto brał udział w projekcie, ten to dobrze zrozumiał.”,  znajomość zasad ortograficznych.

2.

Spotkania autorskie  z twórcami  literatury w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce, np. z Natalią Usenko — poetką, Barbarą Gawryluk.

Rozbudzenie zainteresowania twórcami literatury i ich dziełami.

3.

„Listy, zaproszenia, opowiadania                  z zaskakującą puentą, nie muszą być dla ciebie Achillesa piętą. Poznaj tajemnicę ich redagowania, a zdobędziesz nową umiejętność myśli przekazywania.” (priorytet — listopad 2010)

Redagowanie różnych  form wypowiedzi i ich prezentacja.

4.

„Więcej waży jedna dobra strofa niż ciężar wielu pracowitych stronic.”„Rok 2011 rokiem Czesława Miłosza” (priorytet — luty 2011)

Recytacja utworów Czesława Miłosza, gazetka i prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości poety.

 5.

„I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.” „W 210 rocznicę śmierci Ignacego Krasickiego” (priorytet — marzec 2011)

Udział uczniów w międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Bajka prawdę ci powie…”, konkursie wiedzy o „księciu polskich poetów”.

6.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” — poetycki świat „entuzjasty biedronek” w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (priorytet — styczeń 2007)

Udział uczniów w konkursie recytatorskim utworów ks. Jana Twardowskiego.

7.

„Sztuka pisania” — „Pisma użytkowe redagować potrafimy, więc w codziennym życiu sobie poradzimy.” (priorytet — styczeń 2008)

Prezentacja poprawnie zredagowanych form wypowiedzi.

8.

„Czy konie trojańskie są w stajni Augiasza? Do odpowiedzi grecka mitologia zaprasza.” (priorytet — styczeń 2009)

Udział uczniów w konkursach klasowych, konkursie szkolnym. Przygotowanie przedstawienia pt. „Z wizytą na Olimpie”,

9.

„Niechaj to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi iż swój język mają.” (priorytet — luty 2010)

Zorganizowanie Dnia Języka Ojczystego w szkole. Przeprowadzenie konkursów, quizów, rozwiązywanie krzyżówek, „spotkanie”          z Janem Miodkiem, redagowanie baśni, frazeologiczna zabawa, ciekawostki językowe.

10.

„Piszemy listy do naszych mam, bo to osoby najdroższe nam.” (priorytet — maj 2006)

Prezentacja właściwie zredagowanych listów          do mam, wręczenie ich mamom w czasie spotkań  z okazji  Dnia Matki.

 

 

Podejmowane przez szkołę działania promują kulturę słowa pisanego i mówionego. Ideą działań jest nie tylko wyłonienie utalentowanych uczniów, którzy znakomicie piszą i interesująco opowiadają, ale także wspieranie rozwoju każdego ucznia. Zdobytą wiedzę i umiejętności potwierdzają wysokie wyniki naszych uczniów osiągane ze sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasisty i wzmożona czujność językowa. Najbardziej cieszy nas, kiedy uczeń w sposób kulturalny „poprawia” kolegę, że mówi się „poszedłem”, a nie „poszłem”, „wziąć”, a nie „wziąść”. Cieszy nas także, że uczniowie chętnie sięgają nie tylko po lektury, ale i inne pozycje z księgozbioru bibliotecznego. Z roku na rok poprawia się także poziom ortografii w naszej szkole. Uczniowie coraz lepiej radzą sobie z pokonywaniem tremy, towarzyszącej publicznym wystąpieniom, chętniej biorą udział w różnych akademiach, przedstawieniach.

 

 

Podejmowane przez szkołę działania promują kulturę słowa pisanego i mówionego. Ideą działań jest nie tylko wyłonienie utalentowanych uczniów, którzy znakomicie piszą i interesująco opowiadają, ale także wspieranie rozwoju każdego ucznia. Zdobytą wiedzę i umiejętności potwierdzają wysokie wyniki naszych uczniów osiągane ze sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasisty i wzmożona czujność językowa. Najbardziej cieszy nas, kiedy uczeń w sposób kulturalny „poprawia” kolegę, że mówi się „poszedłem”, a nie „poszłem”, „wziąć”, a nie „wziąść”. Cieszy nas także, że uczniowie chętnie sięgają nie tylko po lektury, ale i inne pozycje z księgozbioru bibliotecznego. Z roku na rok poprawia się także poziom ortografii w naszej szkole. Uczniowie coraz lepiej radzą sobie z pokonywaniem tremy, towarzyszącej publicznym wystąpieniom, chętniej biorą udział w różnych akademiach, przedstawieniach.Efekty działania:
Efekty procesu edukacyjnego — porozumiewanie się w języku ojczystym oraz wzbogacanie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Starostwo Powiatowe w Toruniu,
- Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
- Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie,
- inne szkoły,
- Rada Rodziców przy SP im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl