strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-02-21 21:44 / 158
Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

88-330 Gębice
Autor / autorzy działania:nauczyciele wszystkich przedmiotów
sp_gebice@interia.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 2000 roku
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe
Adresat zajęć:uczniowie, rodzice, środowisko lokalne
Cel działania:
• integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym;
• promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli;
• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej
i regionalnej;
• kształtowanie w dzieciach umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym;
• stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów;
• kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka;


Szczegółowy opis działania:

Współpraca ze środowiskiem lokalnym służy różnorodnym celom i przybiera postać różnych działań. W zależności od charakteru zadań współpraca wymaga różnorodnych form i daje możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. Jest to także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania uczniów. Na wychowanie i rozwój jednostek mają wpływ środowisko rodzinne, szkolne, a także lokalne. Wszystkie te działania krzyżują się i wpływają na kształtowanie oraz nauczanie młodego człowieka .

W ciągu wielu lat pracy nawiązaliśmy współpracę z różnymi placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami lokalnymi. Są to przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, Miejski Dom Kultury w Mogilnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,  Stowarzyszenie Lokalne „Sokół”, Klub Sportowy „Noteć Gębice”, OSP w Gębicach,   Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie,  Nadleśnictwo Miradz, Parafia Rzymskokatolicka , Rady Sołeckie  Marcinkowa, Dzierżążna ,  Gębic i Procynia,  Ośrodek Zdrowia w Gębicach, Urząd Gminy i Powiatu Mogilno, Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Mogilnie,  Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie ,Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej, Muzeum Sztuki Romańskiej w Strzelnie, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteka Miejska w Mogilnie i jej filia w Gębicach,  gazety lokalne:  „Pałuki”, „Kurierek” i „Gazeta Pomorska.  Od samego początku naszej działalności wspierali nas rodzice, którzy pomagali przy organizacji spektakli, uroczystości, byli aktorami w przedstawieniach, starali się być zawsze na nich obecni i obserwowali rozwój swoich dzieci. Zapraszali nas do swoich gospodarstw  agroturystycznych. Ich obecność i zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne.

Organizując festyny, kwesty z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Wigilie, okolicznościowe montaże i przedstawienia, dla parafii, sołectw i innych organizacji z terenu naszej gminy, jasełki, spotkania z pisarzami i poetami, spektakle teatralne, inscenizacje, wieczory poezji dla dzieci młodzieży i dorosłych, konkurs poezji Karola Wojtyły, uczestnicząc w akcjach charytatywnych, wykorzystywaliśmy i nadal wykorzystujemy formy wypracowane w czasie zajęć obowiązkowych i na zajęciach koła recytatorskiego, teatralnego i literackiego, które działają społecznie. Dzieci mają okazję spróbować swoich sił w sztuce teatralnej, tanecznej oraz recytacji. Przygotowując się do występów publicznych, uczą się pokonywać stres  i tremę. Nawiązują kontakty, integrują się z innymi ludźmi, dziećmi przedszkolnymi, rówieśnikami, dorosłymi oraz poznają potrzeby innych .

Nasza oferta jest bardzo bogata i atrakcyjna, dlatego otrzymujemy wiele zaproszeń do uczestnictwa w różnych akcjach i uroczystościach. Zwłaszcza, że zawsze jesteśmy bardzo starannie przygotowani do każdej imprezy. Ważne, że jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku lokalnym, dzieci chętnie poświęcają swój czas, wykazują dużo inicjatywy, bogacą swoją wyobraźnię, wrażliwość i zdolności, wdrażają się do systematycznej i samodzielnej pracy. Ujawniło się wiele talentów, które dzięki swojej pracy, publicznym występom osiągnęły sukces. Uczniowie nieśmiali, zamknięci, z ADHD, autyzmem przełamali swoje słabości i wypracowali formy oraz metody, które pozwalają im spełniać się w pracy, czerpać z niej satysfakcję. Jest to także dobra forma zagospodarowania czasu wolnego.

Szczególnie owocna jest współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną oraz środowiskiem parafialnym, których jesteśmy bardzo częstymi gośćmi i zawsze możemy liczyć na ich wsparcie. Promujemy nasz region oraz twórczość i obrzędy kujawskie. Grupa teatralna „Razem”, która powstała kilka lat temu odnosi sukcesy w konkursach recytatorskich, teatralnych, organizuje życie kulturalne w naszym środowisku. Jesteśmy organizatorami Konkursu Recytatorskiego „Wierszolandia”, „Strofka”, „O pióro Brzechwy”. Organizujemy także inne konkursy gminne np. matematyczny i ekologiczny. Corocznie dla wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy, a nawet z poza niej, organizujemy festyn ekologiczny „Na Ratunek Ziemi – Dzieci Przyrodzie”.  Całą społeczność naszej wsi i okolicy zapraszamy na „Zaduszki”, spotkania katyńskie, Dzień Papieski oraz inne uroczystości religijne.  Wspólnie z Parafią Św. Mateusza organizujemy rekolekcje wielkopostne w szkole, troszczymy się o groby zmarłych pracowników szkoły.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym daje korzyści obu stronom: sprzyja rozwojowi młodego człowieka, umożliwia dzieciom odnalezienie się w otaczającej ich rzeczywistości, integruje, czynie atrakcyjnymi różne imprezy, wzbogaca wszystkie współpracujące strony, nie pozwala dzieciom nudzić się, daje im szansę na osiągnięcie sukcesów, przygotowuje do dalszej edukacji, zachęca rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

Taka działalność wzmacnia więzy kulturowe i społeczne ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywny udział wychowanków w życiu kulturalnym wsi, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach, uroczystościach, spotkaniach w różnych placówkach, organizacjach oraz instytucjach społecznych i kulturalnych. Jest doskonałą promocją szkoły i uczniów, ich pracy i osiągnięć oraz pracy nauczycieli.

Nasze otwarcie się na środowisko lokalne jest w nim pozytywnie postrzegane, o czym świadczą liczne dowody sympatii podczas codziennych kontaktów, zaproszenia na uroczystości i podziękowania składane bezpośrednio na nasze ręce oraz notatki w prasie.Efekty działania:
• dyplomy za występy,
• podziękowania różnych instytucji i organizacji,
• zaproszenia do współpracy,
• poznanie potrzeb środowiska,
• liczne imprezy dla środowiska lokalnego,
• nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami lokalnymi,
• prezentacja umiejętności uczniów,
• spektakle,
• jasełki,
• okolicznościowe montaże,
• udział w Wigiliach szkolnych,
• prezentacje multimedialne,
• udział w Drogach Krzyżowych w rocznicę śmierci Jana Pawła II
• udział w pielgrzymkach
• udział w akcjach charytatywnych.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
• przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – partnerzy w realizacji zadań kulturalnych i edukacyjnych, wymiana doświadczeń,
• parafia Św. Mateusza w Gębicach, Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, biblioteki, stowarzyszenie lokalne „Sokół”- partnerzy w realizacji działań kulturalnych oraz promocji uczniów i szkoły, współorganizatorzy życia kulturalnego w środowisku lokalnym, udostępnianie sal do prób i występów dzieci,
• Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, Mogileński Dom Kultury – przyjaciele szkoły odbiorcy przedsięwzięć dzieci,
• Nadleśnictwo Miradz – współorganizator wycieczek na ścieżkę dydaktyczną, fundator nagród w konkursach, organizator konkursu „Ekotest”,
• rodzice, samorząd uczniowski – pomoc w organizacji imprez i opieki nad dziećmi, wspieranie rozwoju dzieci,
• Koło Łowieckie „Gwardia”, sklepik szkolny –fundatorzy nagród dla dzieci


Informacje dodatkowe:
Jest to przede wszystkim działalność społeczna, poza godzinami lekcyjnymi, często w dni wolne, ferie. Część przedsięwzięć jest przygotowywana w ramach godzin wynikających art. 42 ustawy Karty Nauczyciela. Wiele form powstaje na życzenie instytucji, z którymi współpracujemy. Naszą pracę dokumentują dyplomy, podziękowania, zdjęcia oraz notatki prasowe.
Informacje o przedsięwzięciach, o współpracy z różnymi instytucjami, relacje z realizacji podjętych działań oraz zdjęcia z imprez znajdują się na stronach internetowych: www.gebice.neostrada.pl, gazety lokalne.pl/g/pałuki-i-ziemia-mogileńska oraz w prasie lokalnej i regionalnej.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl