strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-02-21 21:40 / 155
Szkolna Izba Pamięci Kultury i Tradycji
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

88-330 Gębice
Autor / autorzy działania:Iwona Stężała – prowadzenie
sp_gebice@interia.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 2002 roku
Forma zajęć:zajęcia lekcyjne, okolicznościowe zwiedzanie
Adresat zajęć:uczniowie, absolwenci, rodzice, goście szkoły
Cel działania:
•rozwijanie zainteresowania uczniów historią,
•pobudzenie społeczności do aktywności na rzecz ochrony i opieki nad pamiątkami przeszłości,
•kształtowanie u uczniów poczucia własnej tożsamości regionalnej,
•kształtowanie troski o region i jego dziedzictwo kulturowe,
•wprowadzenie ucznia w świat wartości środowiska, z którego pochodzi, w którym się wychowuje,
•rozwijanie osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go kulturową rzeczywistość


Szczegółowy opis działania:

Szkolna Izba pamięci Kultury iTradycji powstała w 2002 roku, natomiast pomysł narodził się dużo wcześniej. Pragnęliśmy zgromadzić w jednym miejscu pamiątki  dotyczące  historii naszej  „Małej Ojczyzny”. Znajdują  się w niej źródła pisane i niepisane, przekazane przez uczniów, rodziców, dziadków i innych mieszkańców tej ziemi. W Izbie Tradycji przechowuje się między innymi  sztandar szkoły, przedmioty codziennego użytku, dokumenty z Archiwum Państwowego w Inowrocławiu dotyczące działalności organizacji i towarzystw na terenie Gębic, pamiątki rodzinne, medale mieszkańców Gębic i okolicznych miejscowości, dokumenty związane ze szkolnictwem na tym terenie, wspomnienia  uczestników II wojny światowej, stare czasopisma i książki, kroniki szkolne.

   Na zajęciach  uczniowie mają możliwość zdobycia nowych wiadomości i umiejętności:

  • uczniowie poznają historię swojej miejscowości i regionu,
  • poznają historię szkoły i różnych organizacji działających na naszym terenie,
  • poznają sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego np. ks. Piotra Wawrzyniaka, Stefana Kluczykowskiego,
  • zapoznają się z ważnymi datami dotyczącymi historii szkoły oraz pamiątkami np. monografie szkoły, cegiełki, fotografie,
  • analizują  materiały źródłowe związane z działalnością takich organizacji jak: Kółko Rolnicze, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”,
  • zapoznają się z pamiątkami z czasów II wojny światowej ofiarowanymi przez uczestników lub ich krewnych,
  • poznają historie kościoła w Gębicach, oglądają księgi parafialne i ornaty pochodzące z XVIII w,
  • biorą udział w wycieczkach dydaktycznych umożliwiających im poznanie zabytków okolicznych miejscowości,
  • wykorzystują zebrany i zgromadzony materiał na lekcjach, robiąc projekty, albumy, foldery,
  • uczniowie uczą się rejestrować  i opisywać eksponaty.

Na podsumowanie zajęć uczniowie rozwiązują test, który jest zarazem samooceną zapamiętanych wiadomości  i umiejętności. Stwarza to okazję do wzbogacania osobistej wiedzy uczniów. Wypełniają  ankiety dotyczące działalności izby. Odpowiedzi w nich zawarte są motorem do planowania działań związanych z rozwojem izby.

Szkolna Izba Pamięci Kultury i Tradycji  jest również udostępniana do zwiedzania zaproszonym gościom, miejscowej społeczności, których oprowadza nauczyciel historii. Zbiory wypożyczane są również na wystawy okolicznościowe związane z lokalnymi uroczystościami  oraz wystawy czasowe do Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

 Efekty działania:
•poszerzenie wiedzy uczniów na temat szkoły przez prowadzenie zajęć w Szkolnej Izbie Pamięci Kultury i Tradycji,
•absolwenci odwiedzający szkołę, mają możliwość zwiedzania szkolnej izby, odszukania swoich śladów w kronikach i wykazach uczniów, na zdjęciach oraz wzbogacają zbiory,
•uczniowie naszej szkoły mogą poznać zabytki kultury podczas zwiedzania w czasie wycieczek lekcyjnych,
•opiekują się miejscami pamięci na terenie Gębic,
•uczniowie biorą czynny udział w uroczystościach patriotycznych,
•dzieci chętnie uczestniczą i zajmują czołowe miejsca w konkursach regionalnych na poziomie gminy i powiatu,
•corocznie uczniowie uczestniczą w Przeglądzie Obrzędów Zapustnych organizowanym przez Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku,
•społeczność uczniowska poznaje sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego,
• uczniowie znają historię Gębic i okolicznych miejscowości,
• dzieci przygotowują wystawy okolicznościowe,


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- rodzice, uczniowie, absolwenci, społeczność lokalna, władze lokalne, proboszcz Parafii św. Mateusza w Gębicach – głównie rola wspierająca oraz osoby przekazujące pamiątki.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl