strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-02-21 21:35 / 154
Zespół Teatralny "Razem"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

88-330 Gębice
Autor / autorzy działania:Mirosława Kinowska, Jolanta Kasperkowiak, Renata Rachel
sp_gebice@interia.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:2005- do chwili obecnej
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie, rodzice, środowisko lokalne
Cel działania:
Cele szczegółowe:
- wszechstronny rozwój osobowości dziecka
- wyrównanie dysproporcji rozwojowych - integracja zespołu
- przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
- stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości
- terapeutyczna i kompensacyjna rola teatru w stosunku do dzieci mających trudności w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych
- rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych.


Szczegółowy opis działania:

Koło teatralne Razem powstało w styczniu 2005 roku. Postanowiłyśmy utworzyć teatr z prawdziwego zdarzenia, tzn. taki, który wyrastałby ponad tradycyjne teatry, działające przy szkołach. Oceniliśmy nasze możliwości i chęci. Zdecydowaliśmy , że zakładamy grupę teatralną RAZEM, bo aktorami są dzieci, nauczyciele i często rodzice. Na samym początku ustaliliśmy, że najważniejszą funkcją naszego teatru będzie wychowanie. Przekazywać będziemy uniwersalne wartości: dobro, uczciwość, pracowitość, chęć pomocy innym, przy jednoczesnym zadbaniu o to, aby sztuka bawiła i uczyła. Znamy się doskonale i wiemy, co kto potrafi, więc podzieliliśmy się pracą. Na początku roku szkolnego ustalamy, ile i jakie spektakle będziemy grać. Spotykamy się po południu raz w tygodniu. Autorem większości sztuk jest jedna z naszych koleżanek. Pracujemy nad muzyką i choreografią tańca. Podczas pierwszej próby każdy szczegół jest dokładnie omówiony przez reżyserów, a mianowicie interpretacja tekstu, ruch na scenie, stroje, scenografia. Kiedy ogólna wizja spektaklu jest gotowa, następuje praca w grupach. Wszystkie próby odbywają się przed lub po lekcjach. Zadziwia fakt, że dzieci już o 7 rano chętnie i punktualnie stawiają się na próby. Występowaliśmy w naszej szkole dla dzieci, przedszkolaków,  rodziców oraz dla dzieci z innych szkół. Można było nas oglądać także w parafialnym kościele w Gębicach, czy teatrze w Gnieźnie lub na przeglądach ekologicznych, czy też przeglądach teatrzyków szkolnych we Wszedniu. Najważniejszy dla nas jest odbiór najmłodszych widzów, którzy reagują bardzo żywo i oglądają nas z dużym zainteresowaniem. Sądzimy, że edukacja teatralna jest wspaniałą formą integracji wychowawczej. Uczeń w roli nie tylko rozwiązuje czyjeś problemy, ale ukryty za maską, często rozwiązuje swoje własne.

W ramach przynależności do koła, uczniowie:

- w czynny sposób poznają różne formy artystycznego przekazu

- we właściwy sposób przeżywają treść utworu

- kształtują umiejętność wyrażania uczuć własnym sposobem, słowem i ruchem

- kształcą umiejętność poruszania się

- zostają wprowadzeni w różnorodny świat rzeczywisty i fikcyjny

- poznają normy społeczne i tradycje narodowe

- korygują wady wymowy i ociężałość ruchową

- uczestniczą w życiu kulturalnym

- współpracują z dorosłymi

- budują pozytywne emocje

- potrafią świadomie kształtować dyscyplinę i poczucie odpowiedzialności.Efekty działania:
Zespół teatralny RAZEM istnieje po to, aby realizować zamierzone zadania. Nie są istotne dla nas miejsca i nagrody. Największym naszym osiągnięciem był występ w prawdziwym teatrze w Gnieźnie. Tam usłyszeliśmy bardzo pochlebne słowa, które były i są nadal zachętą do dalszej pracy. Aktorzy wyżej wspomnianego teatru stwierdzili, że wyróżniamy się spośród innych teatrów dynamiką gry, niemal profesjonalnym zachowaniem na scenie, doborem muzyki czy strojów. A najbardziej ucieszyła nas informacja, że widać, iż jesteśmy grupą zżytą, rozumiejącą się nie tylko na scenie. Myślimy, że nasz cel osiągamy, ponieważ zmniejszamy przez teatr dystans między dziećmi a nauczycielami.
Naszym pragnieniem jest, aby dzieci widziały w nas przyjaciół, którzy tak naprawdę pracują w szkole dla nich i z nimi.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
1.Aktor Ziemowit Wasilewski absolwent szkoły - warsztaty teatralne.
2.Proboszcz parafii wsi Gębice – umożliwienie prezentacji spektakli przed lokalną społecznością.
3.Mogileński Dom Kultury – oświetlenie, nagłośnienie, umożliwienie prezentacji spektakli.
4.Sołtysi wsi Gębice i Marcinkowo – pomoc w zorganizowaniu strojów, rekwizytów.
5.Publiczna Biblioteka w Gębicach – pomoc w zdobyciu strojów, rekwizytów.
6.Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły w Gębicach – pomoc materialna, szycie strojów, pomoc przy dekoracji.
7.Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gębicach – pomoc materialna.
8.Zespół Szkół Mechanicznych w Pabianicach – wymiana scenariuszy przedstawień.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl