strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-11-10 13:19 / 141
Całoroczne współzawodnictwo ekologiczne "EKOKLASA"
Działanie opracowano w placówce:

Autor / autorzy działania:Witold Zygadlewicz - opiekun Szkolnego Koła LOP
lopzso1gdz@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cały rok szkolny - VIII edycja
Forma zajęć:udział uczniów w zadaniach o tematyce ekologicznej
Adresat zajęć:uczniowie zespołu szkół
Cel działania:
Celem współzawodnictwa ekologicznego klas jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:
1) posługiwania się posiadaną wiedzą z zakresu ochrony środowiska, ekologii, w tym ekologii leśnej, przyrody, biologii i chemii,
2) podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska przez udział uczniów w selektywnej zbiórce surowców wtórnych i niebezpiecznych odpadów,
3) propagowania ekologicznego stylu życia opartego na zasadach zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody,
4) rozbudzania zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych i zdrowotnych,
5) rozbudzania więzi emocjonalnych z przyrodą i środowiskiem naturalnym,
6) popularyzowania nauk przyrodniczych przez działanie i zabawę,
7) zdrowego współzawodnictwa międzyklasowego.


Szczegółowy opis działania:

Współzawodnictwo ekologiczne klas jest coroczną działalnością placówki zmierzającą do zainteresowania uczniów I, II i III etapu edukacyjnego tematyką prośrodowiskową poprzez zachęcanie i włączanie ich do aktywnego udziału w różnorodnych konkurencjach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i leśnej.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest działające na terenie placówki szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, które co roku opracowuje szczegółowy regulamin współzawodnictwa klas. W bieżącym roku szkolnym - 2012/2013 jest to już VIII edycja tego wewnątrzszkolnego współzawodnictwa, które zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców. Regulamin współzawodnictwa klas jest podzielony na poszczególne punkty, które regulują wszystkie podejmowane przez organizatora współzawodnictwa, jak i jej uczestników zasady działań i procedury postępowań, wśród nich są wymienieni adresaci konkurencji, szczegółowe cele przedsięwzięcia, skład komisji konkursowej, formy organizacji i przebiegu współzawodnictwa, reguły przebiegu i zasady oceniania oraz ogłaszania wyników z poszczególnych konkurencji, rodzaje zaplanowanych na poszczególne lata szkolne zadań konkursowych, zasady ustalania, przedstawiania oraz termin ostatecznego ogłaszania wyników współzawodnictwa klas.

W każdym roku szkolnym powtarzają się 2 konkurencje. Są to: „Selektywna zbiórka zużytych baterii i niepotrzebnych płyt kompaktowych CD i DVD oraz tuszy i tonerów do drukarek” oraz „Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej i zdrowotnej”. Natomiast dwie konkurencje są zazwyczaj nowe, a ich tematyka i zakres zaplanowanych dla nich działań najczęściej zachęcają uczniów do wychodzenia w teren w celu wykonania nałożonych na nich zadań, np.: wykonanie fotografii ukazujących piękno regionu, dokumentowanie pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka w najbliższym otoczeniu, hodowanie i prowadzenie obserwacji rozwoju roślin doniczkowych, które upiększają sale lekcyjne w budynku szkoły, udział w różnorodnych quizach wiedzy przyrodniczo-leśnej, tworzenie plakatów zachęcających do podejmowania działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów wtórnych i szkodliwych dla środowiska itp. W każdej z tych konkurencji uczniowie zostają nagradzani punktami, które podsumowuje się i przyznaje im odpowiednie do ilości uzyskanych punktów miejsca, za które otrzymują cenne nagrody, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Zespołowo najlepsze klasy, które zdobyły tytuł „EKO–KLASY” otrzymują Puchar przechodni. Puchary wręczane są w każdej kategorii wiekowej na uroczystym podsumowaniu działalności ekologicznej placówki, które ma miejsce podczas szkolnego EKOFESTYNU, najczęściej na początku czerwca. Z kolei nagrody i dyplomy indywidualne przyznawane są nie tylko zdobywcom trzech pierwszych miejsc, ale także doceniane są wysiłki innych uczestników, którym przyznawane są dodatkowe wyróżnienia. Taka możliwość istnieje, gdyż współzawodnictwo to ma wielu patronów honorowych, którzy chętnie współfinansują zakup nagród dla laureatów i uczniów wyróżnionych w poszczególnych zadaniach konkursowych.Efekty działania:
Propagowanie wśród uczniów ekologicznego stylu życia opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju, co docenione zostało również przez zespół niezależnych ekspertów, którzy w roku szkolnym 2009/2010 po dwuletnich staraniach przyznali placówce ogólnopolski znak jakości w edukacji pn. "ZIELONY CERTYFIKAT". Program ten realizowany był pod patronatem: Ministra Środowiska, Ministra Edukacji oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Współpraca z instytucjami opiera się głównie na sponsorowaniu przez nie nagród dla laureatów i uczniów wyróżnionych w poszczególnych konkurencjach ekologicznych oraz na obejmowaniu tego przedsięwzięcia przez te instytucje Patronatem Honorowym:
- Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu i Oddział LOP w Grudziądzu;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu i Nadleśnictwo JAMY;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
- Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o. w Grudziądzu;
- Firma ZAPTECH Sp. j. Sobańscy w Janikowie;
- Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM w Grudziądzu.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zso1.edu.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl