strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-10-25 20:13 / 121
Koło redakcyjne gazetki szkolnej - "Życie szkoły"
Działanie opracowano w placówce:

Autor / autorzy działania:Małgorzata Malinowska, Małgorzata Binder, Halina Stodolska, Anna Wiśniewska, Anna Stempień
dyrektor@zso1grudziadz.pl
Dział i zakres działania:uczeń zdolny
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Gazetka wydawana w szkole od 2003 roku
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie zespołu szkół
Cel działania:
Cele ogólne:
- wszechstronny rozwój uczniów,
- rozbudzanie zainteresowań i zdolności,
- kształcenie postaw kreatywnych,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie,
- doskonalenie umiejętności komunikowania się,
- korzystanie z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, prasa, radio,telewizja),
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych,
- doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym,
- zbieranie i segregowanie materiałów do gazetki,
- wykorzystanie programów, technik komputerowych oraz obsługa ksero.

Szczegółowy opis działania:

Głównym zadaniem zespołu redakcyjnego jest przygotowanie i opracowanie materiałów oraz wydanie gazetki szkolnej i Biuletynu Informacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. W każdym roku szkolnym zostają przygotowane i wydane cztery numery gazetki szkolnej oraz jeden numer biuletynu informacyjnego.

Plan pracy w kole zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność i samodzielność uczniów. Sprzyja wyrażaniu sądów i myśli.

Podczas cotygodniowych zajęć uczniowie poznają i doskonalą swój warsztat dziennikarski, a także omawiają zebrane materiały i przygotowują je do wydania. W ramach koła uczniowie uczestniczyli w wycieczce do redakcji Gazety Pomorskiej w Grudziądzu.

Gazetka szkolna zawiera informacje dotyczące:

- bieżącego życia szkoły,

- sukcesów uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

- dział rozrywkowy i informacyjny.

Biuletyn Informacyjny ZSO nr 1 zawiera informacje skierowane do rodziców i środowiska lokalnego dotyczące:

- oferty szkolnej w zakresie edukacji, opieki i wychowania oraz kształcenia,

- podsumowania sukcesów uczniów w danym roku szkolnym,

- działalności charytatywnej szkoły,

- posiadanych przez szkołę certyfikatów,

- współpracy z instytucjami wzbogacajacymi pracę i ofertę szkoły.Efekty działania:
Przewidywane osiągnięcia - Uczeń:
- potrafi dokonać podziału czasopism ze względu na częstotliwość, tematykę, adresatów;
- zna zasady funkcjonowania i strukturę (budowę) gazety;
- zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy dziennikarskiej;
- zna różne formy wypowiedzi dziennikarskiej;
- zbiera materiały do artykułów;
- redaguje podstawowe gatunki dziennikarskie;
- przeprowadza wywiady z osobami ze środowiska szkolnego i lokalnego;
- systematycznie bogaci słownictwo z wielu dziedzin, w tym dziennikarskiej;
- korzysta z podręcznych słowników w celu samokontroli w dziedzinie ortograficznej i interpunkcyjnej.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Media lokalne - wycieczka do redakcji Gazety Pomorskiej - poznanie pracy dziennikarza

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zso1.edu.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl