strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-11-10 11:39 / 120
Program Podnoszenia Frekwencji Uczniów w Zespole Szkół
Działanie opracowano w placówce:

Autor / autorzy działania:Małgorzata Malinowska, Ewa Roś
dyrektor@zso1grudziadz.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Funkcjonuje od roku szkolnego 2003/2004
Forma zajęć:inne
Adresat zajęć:uczniowie zespołu szkół
Cel działania:
Cel ogólny:
1. Podniesienie frekwencji uczniów w szkole.
2. Zminimalizowanie lub wyeliminowanie wagarów jednego z czynnika patologii społecznych.

Cele szczegółowe:
1. Pogłębienie refleksji nad zadaniami nauczyciela-wychowawcy w zakresie obniżenia absencji uczniów na zajęciach
dydaktyczno-wychowawczych.
2. Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z wagarowania i potrzeby ciągłej współpracy ze szkołą.
3. Zapewnienie doradztwa i pomocy rodzicom uczniów z niską frekwencją.


Szczegółowy opis działania:

Z nieobecnościami ucznia na zajęciach szkolnych wiąże się wiele problemów:

   ▪  zaległości w wiadomościach i umiejętnościach,

   ▪  niedostateczne oceny z przedmiotów, brak promocji do następnej klasy,

   ▪  możliwość palenia papierosów, narkomania, nałogi,

   ▪  kontakty z grupami nieformalnymi,

   ▪  czyny przestępcze.

Stworzenie programu podnoszenia frekwencji uczniów w szkole, było odpowiedzią na występujące w szkole problemy. Opracowany program obejmuje współpracę uczniów, wychowawców, nauczycieli, pedagoga, rodziców oraz instytucje wspomagające rozwój i wychowanie dziecka. Tak wszechstronne oddziaływania pomagają zapewnić możliwie najlepsze efekty zapobieganiu nieobecnościom uczniów w szkole.

 

Opracowany program opiera się na następujących działaniach:

-  wstępnej diagnozie, która stanowi podstawę podjęcia określonych działań profilaktycznych,

-  analizie nieobecności uczniów w szkole; nieobecności uczniów na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych,

-  skutkach absencji – niepowodzenia szkolne, brak promocji do klasy programowo wyższej.

 

Strategia działań profilaktycznych w programie obejmuje następujące zadania:

1. Zdiagnozowanie problemu absencji uczniów w szkole.

2. Zdiagnozowanie przyczyn nieobecności w szkole.

3. Działania podejmowane w celu obniżenia absencji w szkole.

4. Objęcie pomocą pedagogiczno-opiekuńczo-wychowawczą uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (instytucjami wspomagającymi rozwój i wychowanie dziecka)Efekty działania:
1. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczących zagrożeń wynikających z wagarów.
2. Zwiększenie świadomości rodziców dotyczących konsekwencji wagarów i potrzeby współpracy ze szkołą.
3. Systematyczna kontrola przez nauczycieli nieobecności uczniów na zajęciach i ścisła współpraca z domem rodzinnym.
4. Poprawa frekwencji uczniów i zmniejszenie uczniów wagarujących.
5. Zmniejszenie się liczby uczniów, którzy nie otrzymują promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończą szkoły z powodu nieobecności na zajęciach.
6. Opracowanie systemu interwencji w przypadku absencji ucznia.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - porady i konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2. Współpraca z Policją:
- dzielnicowym - powiadamianie o wagarach oraz przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u uczniów szczególnie zagrożonych niedostosowaniem społecznym celem lepszego poznania środowiska ucznia;
- prowadzenie pogadanek zwiększających świadomość uczniów poprzez ukazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z wagarów.
3. Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich - konsultacje z kuratorami.
4. Współpraca z Strażą Miejską - realizacja kontraktu sporządzonego między dyrektorem a strażnikami miejskimi dotyczącymi m.in. patrolowania miejsc zagrożonych wagarami.
5. Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną - zagospodarowanie czasu wolnego uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Informacje dodatkowe:
Sprawozdania z realizacji programu podnoszenia frekwencji w szkole składa się na podsumowanie semestrów.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl