strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-10-04 14:12 / 112
"Dzień z językiem angielskim-My english day"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
167
87-408 Ciechocin
Autor / autorzy działania:Izabela Gutowska, Dagmara Chraplewskap-Kołcz
spciech@interia.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Rok szkolny 2012/2013
Forma zajęć:zajęcia ogólne
Adresat zajęć:uczniowie klas I-VI
Cel działania:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacanie umiejętności językowych uczniów;
- aktywizowanie uczniów do nauki języków obcych, wzmacnianie nabytych umiejętności.


Szczegółowy opis działania:

Aby podnieść umiejętności językowe naszych uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 wprowadziliśmy w placówce "Dzień języka angielskiego-My english day".

Harmonogram przedsięwzięcia:

  1. W każdy poniedziałek nauczyciel języka angielskiego opracowuje i udostępnia uczniom w formie gazetki szkolnej tematycznie przygotowany zakres materiału, zawierający słówka oraz podstawowe zwroty i wyrażenia, spójne z realizowaną podstawą programową dla poszczególnych etapów edukacyjnych.
  2. Od poniedziałku do piątku uczniowie przyswajają lub utrwalają przy pomocy nauczycieli wszystkich przedmiotów wskazane słówka, wyrażenia i zwroty, w sytuacjach nie zakłócających toku poszczególnych zajęć lekcyjnych.
  3. W każdy piątek - „English friday”, podczas 2 przerw śródlekcyjnych ww. słówka, zwroty i wyrażenia używane są w formie pytań i odpowiedzi tylko w języku angielskim, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, w razie konieczności -z wykorzystaniem słowników.
  4. Zadaniem wszystkich jest wykorzystanie w rozmowach podanych słówek, zwrotów i wyrażeń oraz rozumienie znaczenia budowanych zdań lub wypowiedzi.
  5. W ostatni piątek każdego miesiąca, na szkolnej uroczystości wręczenia dyplomów „Super uczennica/Super uczeń”(przedsięwzięcie realizowane od 2010r., promujące właściwe zachowania wśród uczniów, koleżeństwo, bezinteresowną wzajemną pomoc np. w nauce) nastąpi podsumowanie „Dnia z językiem angielskim”, określenie stopnia opanowania podanych treści oraz jego ewaluacja.
  6. Nazwiska najaktywniejszych uczniów umieszczone zostaną na szkolnej gazetce.

 Efekty działania:
- wzrost zainteresowania nauką języka angielskiego;
- wzrost motywacji do używania języka obcego w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z innymi osobami;
- przełamywanie barier językowych, swobodne stosowanie języka obcego w sytuacjach typowych.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie spciechocin.republika.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl