strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-01-17 13:11 / 11303   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie z realizacji Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe

realizujące w 2022 r. Program rządowy

„Posiłek w szkole i w domu”
                                                                                                      

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.poz.267), organy prowadzące, którym udzielono w 2022 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2023 roku (liczy się data wpływu).

 

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym (nie później, niż do dnia 31 marca br.).

 

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz po uzupełnieniu o wymagane podpisy i pieczęcie na adres:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji Programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu”

 

lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania Sprawozdawcy).

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Marek Gralik 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

 

 

 

Załączniki:

1. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

2. Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl