strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-11-18 09:50 / 10514   A. Borysiak informacje ogólne
Narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z nowo powołanymi dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego

Narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z nowo powołanymi dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego

 

W dniach 4, 5 i 8 listopada odbyły się narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratorem Oświaty z nowo powołanymi dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy szkół i placówek, którym powierzono obowiązki w tym i poprzednim roku szkolnym. W spotkaniach uczestniczyli Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pani Maria Mazurkiewicz i Pani Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorscy Wicekuratorzy Oświaty, Pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku, Pan Tadeusz Dąbrowski – Dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej oraz Pan Krzysztof Bylicki – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu oraz wizytatorzy.

Podczas narad Pan Kurator przedstawił proponowane zmiany w przepisach prawa oświatowego, w pięciu punktach omówił projekt ustawy z dn. 20 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Wskazał na projektowane wprowadzenie dla organów prowadzących obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku: powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat (obecnie – brak), odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia (obecnie – po zasięgnięciu opinii kuratora), powołania osoby niebędącej nauczycielem na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący (obecnie – po zasięgnięciu opinii kuratora). W swoim wystąpieniu podkreślił też ogromną rolę dyrektorów szkół w budowaniu środowiska szkolnego.

Z zadaniami dyrektora szkoły w świetle ustawy – Prawo oświatowe zapoznała zebranych Pani  Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Swoje wystąpienie Pani Wicekurator rozpoczęła od przypomnienia Preambuły do ustawy: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Pan Tadeusz Dąbrowski – dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prezentował zapisy dotyczące Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020– poz. 1551 z późn. zm.) oraz przedstawił, co powinien zawierać Plan nadzoru pedagogicznego.

 

 Przedmiotowe narady odbyły się w trzech placówkach województwa kujawsko-pomorskiego: 

 

  • 4 listopada 2021 roku  w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim, gdzie zebranych przywitał Pan Piotr Dylewski, dyrektor szkoły, który objął stanowisko z dniem 1 września 2021 r. oraz  Pani Teresa Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego. Pani Burmistrz przedstawiła szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski oraz podkreśliła istotną rolę dyrektora szkoły w kreowaniu klimatu edukacyjnego w środowisku lokalnym. W spotkaniu uczestniczyło 40 nowo powołanych dyrektorów z rejonu bydgoskiego.
  • 5 listopada 2021 roku w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy im. KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II w Brodnicy. Zebranych powitał dyrektor szkoły Pan Marek Jasiński, który objął tę funkcję w bieżącym roku szkolnym. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II w Brodnicy to jedna z największych w regionie placówek oświatowych. Uczestników spotkania powitała również Pani Małgorzata Świtalska – kierownik Biura Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Brodnicy - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, która podkreśliła, że rola organu prowadzącego szkoły nie może się ograniczać wyłącznie do dbałości o infrastrukturę, ale powinna polegać na inicjowaniu działań ważnych dla społeczności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyło 27 nowo powołanych dyrektorów z rejonu toruńskiego.
  • 8 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku. W naradzie uczestniczyło 31 dyrektorów nowo powołanych dyrektorów z rejonu włocławskiego oraz  przedstawicielki organu prowadzącego szkołę, w której narada się odbyła, Pani Monika Jabłońska Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek i Pani Agnieszka Białopiotrowicz dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Historię, osiągnięcia i aktualne kierunki kształcenia w Zespole Szkół Chemicznych przedstawił dyrektor szkoły (również nowo powołany) Pan Maciej Kowalczyk.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl