strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-10-07 14:43 / 10384   A. Nejmanważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Lista organów prowadzących wraz z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2021, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia w podziale na:

  • kierunek interwencji 3.1. – zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego),
  • kierunek interwencji 3.2. – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Na podstawie § 11 ust. 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ) oraz na podstawie §2 ust. 6 porozumienia zawartego w dniu 21 września 2021 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty podaje się do publicznej wiadomości listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokościami tego wsparcia.

  • Placówki przedszkolne 3.1.
  • Szkoły 3.2.

Przekazanie organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek oraz elementów wyposażenia nastąpi na podstawie umowy.

 

Dotowany może wykorzystać przyznane środki dopiero od dnia zawarcia (podpisania) umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

ZAPRASZAMY DO PONOWNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK 2022

Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 31 października 2021 r.


Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty: do dnia 20 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).


Wzory wniosków są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl