strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2010-01-08 14:35 / 953   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Komunikat Kuratora - odznaczenia państwowe

Kuratorium Oświaty

w Bydgoszczy

 

 

Bydgoszcz, 2010-01-07

WO.MO.-1121-1/10

 

  

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

     Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, upływa z dniem 10 lutego 2010 r.

 

1. Przesłana do Kuratorium dokumentacja powinna zawierać

 

a) na wzorze wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia (zał. nr 1 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie nadania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów; (Dz. U. Nr 277 poz. 2743, z późn. zm.) ustawodawca określił klauzulę „zastrzeżone”. W związku z powyższym dokumenty te powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.). Wyżej wymienione wnioski należy przesyłać z pismem przewodnim, na którym (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczenia na nich klauzul tajności a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. 2005 Nr 205, poz. 1696) umieszcza się klauzulę „zastrzeżone” i zamieszcza się dyspozycje, co do klauzuli tajności pisma, po trwałym odłączeniu załączników na każdej stronie pod numerem egzemplarza zamieszcza się napis: jawne po odłączeniu załączników (wzór pisma zał. nr 1),

b) wniosek dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących drukach w jednym egzemplarzu (wzór zał. nr 2),

c) zapytanie o udzielenie informacji o osobie kieruje organ wnioskujący o nadanie odznaczenia państwowego lub orderu bezpośrednio do wojewódzkiego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (wzór zał. nr 3),

d) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 4).

 

2. Zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych.

 

2.1.Krzyż Zasługi może być przyznany tylko za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

2.2. Za wykonywanie obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy może być przyznany trzystopniowy Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

2.3.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej, niż:

 •  po 30 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę,
 • po 20 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę,
 • po 10 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.

2.4. Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz druku zapytania o udzielenie informacji o osobie zostały przygotowane instrukcje dotyczące sposobu wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia państwowego (zał. nr 5).

 

3. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie orderów/odznaczeń państwowych.

 

3.1. Prawidłowo wypełnione wnioski o ordery i odznaczenia państwowe przesyłane są w dwóch kopertach listem poleconym do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (koperta zewnętrzna,  z dopiskiem ,,wnioski o odznaczenia”).

Koperta wewnętrzna (zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 6) powinna zawierać:

 • klauzulę tajności ,,zastrzeżone”.
 • adresata: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

3.2. Wnioski, które zostaną przekazane do Kuratorium bez pism przewodnich będą zwracane do nadawcy celem uzupełnienia dokumentacji.

3.3. Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych określone są w zał. nr 7.

3.4. Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do  12ºº. W sprawach związanych z odznaczeniami proszę kontaktować się z panią Mariolą Oleszczuk pod numerem  tel. (52) 34-97-632.

3.5. W przypadku wątpliwości w kwestiach przygotowania wniosku zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, proszę kontaktować się z panem Arturem Spryszyńskim, pod numerem tel. (52) 3497623, w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 11.30.

 

     Jednocześnie przypominam o konieczności powiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku.

 

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na dyrektorze szkoły lub placówki.

 

     Informuję, że zasadniczą przyczyną negatywnej oceny większości wniosków, które wpłynęły do Kuratorium w ubiegłym roku i nie zostały pozytywnie rozpatrzone były zbyt ogólnikowe uzasadnienia, brak wskazania konkretnych osiągnięć kandydata,  w tym przede wszystkim, z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia oraz brak umiejscowienia w czasie prezentowanych osiągnięć.

W związku z tym proszę o dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu wniosków. Jednocześnie żywię nadzieję, iż osobiste zaangażowanie osób sporządzających wnioski przełoży się na ich wysoką jakość.

 

Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie treści powyższego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym. Informacja powyższa została również opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl. 

 

  

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

 

Iwona Waszkiewicz

 

 

Załączniki:

 1. Wzór pisma przewodniego, oznaczonego klauzulą ,,zastrzeżone” adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
 4. Wzór oświadczenia kandydata do nadania orderu/odznaczenia.
 5. Sposób wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia.
 6. Sposób opisania koperty wewnętrznej.
 7. Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl