strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2010-04-28 09:15 / 656   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Komunikat w sprawie nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r.

Kuratorium Oświaty                                                       

w Bydgoszczy

 

 

WO.MO.-4180-1/10

 

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, upływa z dniem:

14 maja 2010 r.

 

1. Dokumentacja przesłana do Kuratorium powinna zawierać:

 

a)   pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do nagród Ministra Edukacji Narodowej, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pisma podpisane przez organ prowadzący,

b)   wnioski dotyczące kandydatów, przygotowane na obowiązujących drukach w dwóch egzemplarzach (wzór zał. nr 1),

c)   oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 3). 

 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród Ministra Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) oraz art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm).

 

Minister Edukacji Narodowej, pełniąc rolę koordynatora i realizatora polityki oświatowej państwa, przyznaje nagrody nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1 i 1a, ust. 2 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

 

3. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie nagród Ministra Edukacji Narodowej.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski o nagrody należy przesyłać listem poleconym na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3 (pok. 218, II piętro)

85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem na kopercie ,,wnioski o Nagrody Ministra ”.

 

Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do 12ºº. W sprawach związanych z nagrodami proszę kontaktować z panią Mariolą Oleszczuk pod nr  tel. (52) 34-97-632.

     Jednocześnie przypominam, iż podmiot przygotowujący wnioski jest obowiązany do powiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku.

Proszę o ograniczenie liczby kandydatów do nagród z jednej szkoły.

 

Informuję, że:

  • wysokość nagród Ministra Edukacji Narodowej zostanie ustalona w terminie późniejszym. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium
  • dla ułatwienia wypełniania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej  został przygotowany wzór prawidłowo wypełnionego wniosku (zał. nr 3) oraz instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o nagrodę Ministra (zał. nr 4).

Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie treści powyższego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym.  

  

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

 

Iwona Waszkiewicz

 

 Załączniki:

  1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
  2. Wzór oświadczenia kandydata do przyznania nagrody.
  3. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
  4. Instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl