strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2014-04-25 11:01 / 4493   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2013/2014

Kuratorium Oświaty

w Bydgoszczy                                                       

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2014 r.

WO.5831.1.2014.MO

 

 

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej:

 

Ministra Edukacji Narodowej, upływa z dniem: 20 maja 2014 r.

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, upływa z dniem: 18 czerwca 2014 r.

 

W bieżącym roku wszystkie wnioski muszą być złożone w postaci elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego w systemie PIKO oraz dodatkowo w wersji papierowej.

 

Wersja papierowa powinna być wydrukiem gotowych wniosków przygotowanych w PIKO i opatrzonych  w odpowiednie pieczęcie oraz podpisy. Po otrzymaniu wniosku papierowego w jednym egzemplarzu i  potwierdzeniu jego zgodności z elektronicznym oraz zweryfikowaniu jego poprawności, dalsze prace nad wnioskami będą odbywały się wyłącznie na ich elektronicznych wersjach. Zarówno komisja oceniająca wnioski, jak i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty będą korzystać jedynie z wersji elektronicznej. Składanie wniosków w wersji elektronicznej umożliwi Państwu śledzenie faktycznego stanu ich realizacji od momentu wpływu do Kuratorium do ostatecznego rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków w wersji elektronicznej oraz wszystkie niezbędne załączniki zostaną Państwu przekazane w wiadomości wysłanej do Państwa w systemie PIKO.

 

Wnioski złożone na innym formularzu i nie wypełnione w systemie PIKO nie będą rozpatrywane.

 

1. Dokumentacja przesłana do Kuratorium powinna zawierać:

 

a) pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do nagród, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący (wzór zał. nr 1),

b) wnioski dotyczące kandydatów, przygotowane w formie elektronicznej w systemie PIKO zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją oraz następnie wydrukowane z PIKO, podpisane, opieczętowane i złożone dodatkowo w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu,

c) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 2). 

 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród ministra i kuratora reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) oraz art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014 r., poz. 191).

Kurator Oświaty przyznaje nagrody nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt. 1, oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

 

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do Kuratorium w latach ubiegłych, sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez podmioty składające wnioski, w celu ich prawidłowego sporządzenia.

  1. Data oświadczenia, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych nie może być późniejsza niż data posiedzenia rady pedagogicznej.
  2. Brak stażu pracy lub zbyt krótki staż pracy w stosunku do proponowanej przez wnioskodawcę nagrody.

Jednocześnie przypominam o:

  • Konieczności ograniczenia liczby kandydatów do nagród z jednej szkoły/placówki, tak aby nie wpłynęły więcej niż dwa wnioski z jednej szkoły na dany typ nagrody. Ograniczenie liczby wniosków zostało podyktowane wielkością limitu środków finansowych przeznaczonych na nagrody oraz zostało wypracowane doświadczeniem komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród odpowiednio, ministra, kuratora oświaty.
  • Konieczności powiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku.
  • Staranności w przygotowaniu i wypełnieniu wniosków przez wnioskodawców (błędy ortograficzne, stylistyczne, składniowe, nieprawidłowo tworzone skróty językowe).
  • Konieczności złożenia not księgowych, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (po uprzednim powiadomieniu szkoły/placówki przez Kuratorium).

Informuję, że wnioski, które będą zawierały uchybienia formalne, na etapie analizy formalnej otrzymają status ,,błędny” i będą odrzucane. Przyczynę odrzucenia znajdziecie Państwo w polu ,,komentarz”. Po uzupełnieniu uchybień formalnych taki wniosek można będzie złożyć jeszcze raz, powtarzając całą procedurę.

 

3. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie nagród Ministra/Kuratora.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski należy przygotować w systemie PIKO oraz dodatkowo w formie papierowej i należy przesyłać listem poleconym na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3 (pok. 218, II piętro)

85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem na kopercie ,,Wnioski o nagrody ”.

Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do 12ºº, od poniedziałku do piątku.

 

W sprawach związanych z nagrodami proszę kontaktować się ze st. inspektorem  panią Mariolą Oleszczuk pod nr  tel. (52) 34-97-632.

W sprawach związanych z działaniem systemu PIKO i przygotowaniem wniosków w wersji elektronicznej proszę kontaktować się ze st. informatykiem panem Michałem Bazelakiem pod nr tel. (52) 34-97-644.

Proszę o składanie wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 

Informuję, że dla ułatwienia wypełniania wniosków o przyznanie nagród ministra/kuratora została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o nagrodę ministra/kuratora (zał. nr 3).

 

Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie treści powyższego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym. Informacja powyższa została również opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

 

                                                                                              Kujawsko-Pomorski

                                                                                                Kurator Oświaty

 

                                                                                              Anna Łukaszewska

 

Załączniki:

  1. Wzór pisma przewodniego, adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Wzór oświadczenia kandydata do przyznania nagrody ministra/kuratora.
  3. Instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o przyznanie nagrody ministra/kuratora.
  4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra/kuratora.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl