strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2012-11-19 12:42 / 3108   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia państwowe/resortowe 2013

Bydgoszcz, 16 listopada 2012 r.

Kuratorium Oświaty 

w Bydgoszczy

 

WO.0320.7.2012.MO

 

 

                                                                       Szanowni Państwo

                                                                       Marszałek Województwa

                                                                       Kujawsko-Pomorskiego,

                                                                       Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

                                                                       Burmistrzowie i Wójtowie

                                                                       Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

          Z uwagi na prośbę NSZZ ,,Solidarność” dotyczącą przedłużenia terminu do składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2013 r., przesuwam ostateczny termin składania wniosków z dnia 21 listopada br. na dzień 27 listopada br.

          Jednocześnie proszę aby po 21 listopada br. nie wysyłać wniosków listownie, a dostarczać je bezpośrednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, pok. 218.

 

  

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty 

Anna Łukaszewska

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, 29 października 2012 r.

Kuratorium Oświaty                                                

w Bydgoszczy

 

WO.0320.7.2012.MO

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,  Medali Komisji Edukacji Narodowej, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, upływa z dniem 21 listopada 2012 r.

 

Przesłana do Kuratorium dokumentacja powinna zawierać: 

 

I. Medale Komisji Edukacji Narodowej 

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do medalu KEN, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, popisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły), (wzór zał. nr 1).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących formularzach (wzór zał. nr 2).
 3. Oświadczenie kandydata, w stosunku do którego złożono wniosek o nadanie medalu, o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 3).

II. Ordery i odznaczenia państwowe 

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, popisaną przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły), (wzór zał. nr 1).
 2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązującym aktualnie formularzu (wzór zał. nr 5).
 3. Oświadczenie kandydata, w stosunku do którego złożono wniosek o nadanie medalu, o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 3).
 4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, wypełnione przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną, w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez składania podpisu i odcisku pieczęci szkoły/placówki oraz dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego (wzór zał. nr 4). Do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność dla kandydata wystąpi Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 5. Uwaga! Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich druków (Dz.U. z 2011 r., Nr 186, poz. 1102), nie są opatrzone klauzulą ,,zastrzeżone”, w związku z powyższym należy sporządzić wniosek zgodnie z załącznikiem nr 5. 

III. Zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych.

 1. Order Odrodzenia Polski nagradza za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu – dotyczy działalności państwowej i publicznej, na rzecz umacniania suwerenności i obronności kraju, zasług dla gospodarki narodowej, służby publicznej, nauki, literatury, sztuki oraz zasługi na rzecz współpracy międzynarodowej.
 2. Krzyż Zasługi może być przyznany tylko za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.
 3. Za wykonywanie obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy może być przyznany trzystopniowy Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej, niż:
  - po 30 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę,
  - po 20 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę,
  - po 10 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie - Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.
 5. Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz druku zapytania o udzielenie informacji o osobie zostały przygotowane instrukcje dotyczące sposobu wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia państwowego (zał. nr 6). 

IV. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie orderów/odznaczeń państwowych, medalu KEN. 

 1. Prawidłowo wypełnione wnioski o ordery i odznaczenia państwowe oraz medale KEN należy przesłać listem poleconym do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w jednej kopercie dopiskiem na kopercie ,,wnioski o medale”, lub wnioski o odznaczenia”.
 2. Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do 12ºº. W sprawach związanych z odznaczeniami proszę kontaktować się z panią Mariolą Oleszczuk pod numerem  Tel. (52) 34-97-632.

Jednocześnie przypominam o konieczności ograniczenia liczby kandydatów do nagród z jednej szkoły/placówki oraz powiadomienia Kujawsk-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na dyrektorze szkoły lub placówki.

 

V.   Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do Kuratorium sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne składające wnioski, w celu ich prawidłowego sporządzenia.

 1. Niezgodność daty wypełnienia wniosku z datą zaopiniowania przez radę pedagogiczną. Uwagi dotyczą różnych dat pojawiających się we wniosku. Wątpliwości budzi niewłaściwa ich kolejność i w związku z tym prawidłowość wniosków pod względem formalnym. Pod opinię rady pedagogicznej poddawany jest pełen wniosek, czyli taki, który został już sporządzony i w związku z tym data sporządzenia wniosku musi być wcześniejsza niż data zaopiniowania ich przez radę pedagogiczną, lub taka sama. W przeciwnym razie informacja, że wniosek został przedstawiony radzie jest wątpliwa w sytuacji, kiedy jeszcze nie został sporządzony.
 2. Data oświadczenia, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych nie może być późniejsza niż data posiedzenia rady pedagogicznej.
 3. Staż pracy kandydata do nadania Medalu za Długoletnią Służbę powinien odpowiadać klasie proponowanego medalu. W przypadku złożonych wniosków dla kandydatów do medalu, którzy mają staż pracy niższy od klasy złożonego wniosku, będą one z przyczyn formalnych odrzucone. Nazwa klasy odznaczenia powinna odpowiadać liczbie przepracowanych ogółem lat. Odrzucone zostaną również wnioski o przyznanie odznaczenia niższej klasy w sytuacji, gdy kandydat legitymuje się stażem pracy uprawniającym do złożenia wniosku o przyznanie odznaczenia wyższej klasy.                      
 4. Niezgodność informacji formalnych pomiędzy wnioskiem o nadanie medalu a drukiem ,,Zapytaniem o udzielenie informacji o osobie” (dotyczy np. daty urodzenia, numeru PESEL, imion, nazwisk).

VI.  Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 

 1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów  i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2012 r., poz. 292 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2012 r., poz. 518),
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. Nr 99, poz. 1073,z późn. zm,).

 

Informuję, że nadal zasadniczą przyczyną negatywnej oceny większości wniosków, które wpływają do Kuratorium i nie są pozytywnie rozpatrzone są zbyt ogólnikowe uzasadnienia, brak wskazania konkretnych osiągnięć kandydata, w tym przede wszystkim, z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia, medalu oraz brak umiejscowienia w czasie prezentowanych osiągnięć.

Wnioski o nadanie odznaczeń i medali, które będą zawierały uchybienia formalne, na etapie analizy formalnej będą odrzucone. Nie będą rozpatrywane przez członków Komisji.

W związku z tym proszę o dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu i wypełnianiu wniosków. Jednocześnie żywię nadzieję, iż osobiste zaangażowanie osób sporządzających wnioski przełoży się na ich wysoką jakość.

 

Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie treści powyższego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym. Informacja powyższa została również opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty 

Anna Łukaszewska

 

Załączniki:

 1. Wzór pisma przewodniego, adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Wzór wniosku o nadanie medalu KEN.
 3. Wzór oświadczenia kandydata do nadania orderu/odznaczenia/medalu KEN.
 4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
 5. Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.
 6. Sposób wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia.
 7. Sposób wypełniania wniosków o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl