strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2011-05-09 09:00 / 2038   J. Popielewski dla dyrektorów i samorządów
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia państwowe

Bydgoszcz, 2011-05-06

WO.5832.4.2011.MO

 

Komunikat

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2011 r., dotyczącego zamiaru uhonorowania odznaczeniami państwowymi* nauczycieli szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz ucznia zdolnego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty prosi Państwa o przesłanie wniosków o odznaczenia państwowe dla nauczycieli realizujących zadania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w Roku Odkrywania Talentów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r., do godz. 15.00.

 

* z wyłączeniem Medali za Długoletnią Służbę.

 

 1. Wymagania dotyczące dokumentacji:

  a) we wzorze wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia (zał. nr 1 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277 poz. 2743, z późn. zm.) ustawodawca określił klauzulę „zastrzeżone”. W związku z powyższym dokumenty te powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). Wyżej wymienione wnioski należy przesyłać z pismem przewodnim, na którym (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczenia na nich klauzul tajności a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. 2005 Nr 205, poz. 1696) umieszcza się klauzulę „zastrzeżone” i zamieszcza się dyspozycje, co do klauzuli tajności pisma, po trwałym odłączeniu załączników na każdej stronie pod numerem egzemplarza zamieszcza się napis: jawne po odłączeniu załączników (wzór pisma zał. nr 1),

  b) wniosek dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących drukach w jednym egzemplarzu (wzór zał. nr 2),

  c) zapytanie o udzielenie informacji o osobie kieruje organ wnioskujący o nadanie odznaczenia państwowego lub orderu bezpośrednio do wojewódzkiego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (wzór zał. nr 3),

  d) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 4).

 2. Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz druku zapytania o udzielenie informacji o osobie zostały przygotowane instrukcje dotyczące sposobu wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia państwowego (zał. nr 5).

 3. Sposób przekazywania wniosków o nadanie orderów/odznaczeń państwowych.

  3.1. Prawidłowo wypełnione wnioski o ordery i odznaczenia państwowe należy składać w dwóch kopertach adresowanych do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (koperta zewnętrzna,  z dopiskiem "wnioski o odznaczenia").

  Koperta wewnętrzna (zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 6) powinna zawierać:

  - klauzulę tajności ,,zastrzeżone”,
  - adresata: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz.

  3.2. Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych określone są w zał. nr 7.

  3.3. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do 12ºº, w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2011 r..  W sprawach związanych z odznaczeniami proszę kontaktować w dniach 09-11maja 2011 r. się z panią Mariolą Oleszczuk pod numerem tel. (52) 34-97-632.

  3.4. W przypadku wątpliwości w kwestiach przygotowania wniosku zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, proszę kontaktować się z panem Arturem Spryszyńskim, pod numerem tel. (52) 3497623, w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 11.30.

 

p.o. Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

 

Anna Łukaszewska

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór pisma przewodniego, oznaczonego klauzulą ,,zastrzeżone” adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
 4. Wzór oświadczenia kandydata do nadania orderu/odznaczenia.
 5. Sposób wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia.
 6. Sposób opisania koperty wewnętrznej.
 7. Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl