strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2011-01-19 13:01 / 1784   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia resortowe

Kuratorium Oświaty

w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 2011-01-11

WO.MO.1122-1/11

 

 

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

          Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, upływa z dniem 11 lutego 2011 r.

  

 1. Przesłana do Kuratorium dokumentacja powinna zawierać:

  a)     pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do medali KEN, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący (pismo sporządzone wzorem lat ubiegłych).
  b)     wniosek dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących drukach w jednym egzemplarzu (wzór zał. nr 1).
  c)     oświadczenie kandydata, w stosunku, do którego złożono wniosek o nadanie medalu KEN o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 2).
 2. Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania  i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).
  2.1. Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie Medalu KEN została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków (wzór zał. nr 3).
 3. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

  3.1. Prawidłowo wypełnione wnioski o Medale Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać listem poleconym do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, z dopiskiem na kopercie ,,wnioski o medale”.
  3.2. Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do 12ºº. W sprawach związanych z medalami proszę kontaktować z panią Mariolą Oleszczuk pod numerem  tel. (52) 34-97-632.

          Jednocześnie przypominam o konieczności powiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku.

 

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na dyrektorze szkoły lub placówki.

 

          Informuję, że zasadniczą przyczyną negatywnej oceny większości wniosków, które wpłynęły do Kuratorium w ubiegłym roku i nie zostały pozytywnie rozpatrzone były zbyt ogólnikowe uzasadnienia, brak wskazania konkretnych osiągnięć kandydata, w tym przede wszystkim, z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia oraz brak umiejscowienia w czasie prezentowanych osiągnięć.

W związku z tym proszę o dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu wniosków.

Jednocześnie żywię nadzieję, iż osobiste zaangażowanie osób sporządzających wnioski przełoży się na ich wysoką jakość.

 

Wzorem lat ubiegłych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie treści powyższego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym. Informacja powyższa została również opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

 

Iwona Waszkiewicz

 

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o nadanie  ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
 2. Wzór oświadczenia kandydata do nadania medalu.
 3. Sposób wypełniania wniosków o nadanie ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl