strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-12-24 10:21 / 6026   A. Nicpoń dla dyrektorów i samorządów
Rozliczenie rządowego programu "Książki naszych marzeń" w 2015 roku

Rozliczenie rządowego programu "Książki naszych marzeń" w 2015 roku


W załączeniu wzór rozliczenia dotacji w ramach umowy na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – "Książki naszych marzeń" załącznik nr 1 -zestawienie szkół i załącznik nr 2 - zestawienie FV.

 

Do sprawozdania należy dołączyć dowody poniesienia wydatków związanych z realizacją tej umowy, tj. kserokopię faktur, rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kopie poleceń przelewu lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu środkami z przyznanej dotacji i pokrytych ze środków pochodzących z wkładu własnego.

 

Przedstawione kserokopie faktur i rachunków powinny zawierać klauzulę "Sfinansowano ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ..........zł w ramach realizacji umowy dotacji nr...."

 

Każda strona kopii powyższych dokumentów powinna być potwierdzona przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2016 roku na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem "Sprawozdanie – Książki naszych marzeń".
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl