strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-06-22 14:26 / 5538   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - "Wyprawka szkolna"

Bydgoszcz,  22 czerwca 2015 r.

 

WO.531.3.2015 .HW

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

 

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się:

1)     uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

2)     uczniów:

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tymz  afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty,  zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół  dla dzieci i młodzieży:

szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniówz niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych z wyjątkiem klas I i IV.

 

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym  2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym  2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Informuję, że projekt programu „Wyprawka szkolna”  na 2015 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne.

 

 

Dane z całej gminy, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz oraz wersje elektroniczną na adres:

hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl  do 1 lipca 2015 r.

 

 

 

 

                                                                                  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

                                                                                              Anna Łukaszewska

 

 

 

załączniki:

a)    tabela „Wyprawka szkolna” w 2015 r. – arkusz 1

b)    tabela „Wyprawka szkolna” w 2015 r. – arkusz 2                                                                    
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl