strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-02-25 13:17 / 4314   K. Mikulski dla dyrektorów i samorządów
Dotacja na podłączenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w placówkach oświatowych

Dotyczy: dotacja na podłączenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w placówkach oświatowych.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przypomina, zgodnie z zapisem w §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. z 2008 r. Nr 130, poz. 830), o możliwości złożenia deklaracji wydatków, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Do 15 kwietnia każdego roku samorządy mogą przesłać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie podłączenia Internetu szerokopasmowego szkół, placówek oświatowych oraz bibliotek publicznych.

Wniosek o dofinansowanie jednostki uprawnione składają do dnia 1 marca roku, w którym przekazuje się środki finansowe na pokrycie wydatków.

Zgodnie z treścią §4 ust.1 dotacja jest udzielana wyłącznie na finansowanie wydatków jednostki uprawnionej, o której mowa w art. 81 ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływności łącza nie niższej niż określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy.

Organ samorządu terytorialnego ma czas do 1 kwietnia każdego roku na rozpatrzenie i ocenę wniosków pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

Na podstawie wniosków przekazanych do dnia 15 kwietnia wojewoda, w terminie do 15 maja, sprawdza i ocenia wnioski, a następnie do 31 maja przesyła zbiorcze zestawienie wniosków kwalifikowanych do ministerstwa. Następnie, do 30 czerwca, minister, na podstawie otrzymanych wniosków kwalifikowanych, sporządza plan podziału środków z rezerwy celowej i przekazuje go wojewodzie. Plan ten określa wysokość dotacji, jakie maja otrzymać samorządy.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl